Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 15 aukcí | 122 dražeb | 7 veřejných zakázek

Dražba RD Chrudim

Evid. číslo: DE1824

Do začátku dražby zbývá:

obnovit ručně

Účastnit se e-dražby

Datum začátku:
Aktuální čas:
Poslední refresh stránky:
Evidenční číslo dražby:
Nejnižší podání:
Mnimální příhoz:

13.12.2018 10:00:00

15:28:46
DE1824
1 840 000 Kč
10 000 KčDražebník/vyhlašovatel:
Radek Zahradník - Olomoucký kraj, Přerov
Fyzická osoba
Tel: 777751867
kontaktovat www.ebond.cz


Dražba RD Chrudim
Dražba RD Chrudim Dražba RD Chrudim Dražba RD Chrudim Dražba RD Chrudim Dražba RD Chrudim Dražba RD ChrudimPopis:


- Pozemek St. 3671 – zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Chrudim IV, č.p. 980, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 3671
- Pozemek parc. č. 2415/37 – ostatní plocha

vše vedeno u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Chrudim, katastr. území Chrudim, okres Chrudim, obec Chrudim na listu vlastnictví č. 11077.

Na předmětu dražby váznou tato omezení:

- Rozhodnutí o úpadku dle Usnesení insolvenčního soudu o úpadku Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích č.j. KSPA 56 INS-16705/2017-A-13 ze dne 24.10.2017, právní účinky zápisu ke dni 24.10.2017, zápis proveden dne 26.10.2017.
Související zápisy:
Schváleno oddlužení.
Listina:
Usnesení insolvenčního soudu o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty č.j. KSPA 56 INS-16705/2017 – B – 11 ze dne 13.3.2018, právní účinky zápisu ke dni 13.3.2018, zápis proveden dne 15.3.2018.

Zpeněžením nemovitostí v insolvenčním řízení je naplněna podmínka zániku omezení vlastnických práv ke zpeněžovaným nemovitostem dle ust. § 167 odst. 4, resp. § 283 odst. 5 a § 285 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v pozdějším znění zpeněžením předmětu dražby zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, jakož i věcná břemena, která zatěžují zpeněžovaný majetek a která jsou podle ustanovení tohoto zákona v insolvenčním řízení neúčinná. Podle ustanovení § 299 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v pozdějším znění zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkursu zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Navrhovatel prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu dražby vázly další zástavní práva mimo výše uvedené, žádné další dluhy ani věcná břemena či jiné právní vady, které by mohly omezovat budoucího vlastníka v nakládání a užívání předmětu dražby.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.
Stručný popis nemovitosti:
Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími s mírnou pultovou střechou krytou pozinkovaným plechem a nachází se v řadové zástavě jako řadový vnitřní. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+1 s kompletním sociálním zařízení. Objekt je z r. 1974 a procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Jedná se o objekt se zanedbanou údržbou.

Popis předmětu dražby a stavu, v němž se předmět dražby nachází:
Podrobný popis nemovitostí je uveden ve znaleckém posudku číslo 18641-1392/2018 Oceňovací a znalecké kanceláře s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář: Sušilova 1938/26, Přerov ze dne 10.10.2018. Znalecký posudek je k nahlédnutí u dražebníka a na www.drazebnisin.cz.

Cena předmětu dražby:
Cena obvyklá předmětu dražby podle znaleckého posudku číslo 18641-1392/2018 Oceňovací a znalecké kanceláře s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář: Sušilova 1938/26, Přerov ze dne 10.10.2018 je 2.300.000,- Kč, slovy: dvamilionytřistatisíc korun českých.

Nejnižší podání činí 1.840.000,- Kč, slovy: jedenmilionosmsetčtyřicettisíc korun českých
Minimální příhoz činí 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých

Dražební jistota:
Dražební jistota byla stanovena na částku 80.000,- Kč,

Vyvolávací cena:
Odhadní cena:
Min. příhoz:
Jistota:
1.prohlídka:
2.prohlídka:
Forma prodeje:
Kategorie:
Kraj:
Okres:
Město:
Městká část/obec:

1 840 000 Kč
2 300 000 Kč
10 000 Kč
80 000 Kč
28.11.2018 14:00:00
04.12.2018 15:00:00
dražby - elektronická / dobrovolná
Nemovitosti - Domy a vily
Pardubický kraj
Chrudim
Chrudim
ChrudimDokumenty:
Dražební vyhláška Znalecký posudek 1824_registracni-formular-cestne…