Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 16 aukcí | 124 dražeb | 7 veřejných zakázek

Dražba id. podílu 1/6 pozemků v k.ú. Koryčany, okr. Kroměříž

Evid. číslo: DE1827

Do začátku dražby zbývá:

obnovit ručně

Účastnit se e-dražby

Datum začátku:
Aktuální čas:
Poslední refresh stránky:
Evidenční číslo dražby:
Nejnižší podání:
Mnimální příhoz:

23.01.2019 12:00:00

05:47:00
DE1827
19 000 Kč
500 KčDražebník/vyhlašovatel:
Radek Zahradník - Olomoucký kraj, Přerov
Fyzická osoba
Tel: 777751867
kontaktovat www.ebond.cz


Dražba id. podílu 1/6 pozemků v k.ú. Koryčany, okr. Kroměříž
Dražba id. podílu 1/6 pozemků v k.ú. Koryčany, okr. Kroměříž Dražba id. podílu 1/6 pozemků v k.ú. Koryčany, okr. KroměřížPopis:

Spoluvlastnický podíl id. 1/6 na:

- pozemek parc. č. 2538/11 – trvalý travní porost
- pozemek parc. č. 2547/1 – vodní plocha
- pozemek parc. č. 2548/15 – trvalý travní porost
- pozemek parc. č. 2548/16 – trvalý travní porost
- pozemek parc. č. 2556/61 – vodní plocha
- pozemek parc. č. 2556/62 – vodní plocha

vše vedeno u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Kroměříž, katastr. území Koryčany, okres Kroměříž, obec Koryčany na listu vlastnictví č. 1328.

Na předmětu dražby v části D. listu vlastnictví jsou zapsány tyto údaje:
- Nařízení exekuce – pověřený soudní exekutor Mgr. Petr Jaroš dle Usnesení soudu o nařízení exekuce OS v Jeseníku č.j. 2 Nc 1035/2009-7 ze dne 10.11.2009,
- Nařízení exekuce - pověřený soudní exekutor Mgr. Libor Cink dle Usnesení soudu o nařízení exekuce OS v Jeseníku č.j. 2 Nc 1220/2009-15 ze dne 5.11.2009.
- Nařízení exekuce - pověřený soudní exekutor Mgr. Jan Peroutka dle Usnesení soudu o nařízení exekuce OS v Jeseníku č.j. 2 EXE-1557/2011-15 ze dne 13.7.2011.
- Nařízení exekuce - pověřený soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána dle Usnesení soudu o nařízení exekuce OS v Jeseníku č.j. 2 EXE-1889/2011-21 ze dne 22.9.2011, právní moc ke dni 30.11.2011.
- Nařízení exekuce - pověřený soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána dle Usnesení soudu o nařízení exekuce OS v Jeseníku č.j. 1 EXE-920/2012-16 ze dne 30.4.2012, právní moc ke dni 11.7.2012.
- Nařízení exekuce - pověřený soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána dle Usnesení soudu o nařízení exekuce OS v Jeseníku č.j. 17 EXE-1271/2012-17 ze dne 28.8.2012, právní moc ke dni 17.10.2012.Zpeněžením nemovitostí v insolvenčním řízení je naplněna podmínka zániku omezení vlastnických práv ke zpeněžovaným nemovitostem dle ust. § 167 odst. 4, resp. § 283 odst. 5 a § 285 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v pozdějším znění zpeněžením předmětu dražby zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, jakož i věcná břemena, která zatěžují zpeněžovaný majetek a která jsou podle ustanovení tohoto zákona v insolvenčním řízení neúčinná. Podle ustanovení § 299 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v pozdějším znění zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkursu zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Navrhovatel prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu dražby vázly další zástavní práva mimo výše uvedené, žádné další dluhy ani věcná břemena či jiné právní vady, které by mohly omezovat budoucího vlastníka v nakládání a užívání předmětu dražby.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Popis předmětu dražby a stavu, v němž se předmět dražby nachází:
Podrobný popis nemovitostí je uveden ve znaleckém Oceňovací a znalecké kanceláře s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář: Sušilova 1938/26, Přerov číslo 18717-1468/2018 ze dne 30.10.2018. Znalecký posudek je k nahlédnutí u dražebníka a na www.drazebnisin.cz.

Cena předmětu dražby:
Cena obvyklá předmětu dražby podle výše uvedeného znaleckého posudku je 19.000,- Kč, slovy: devatenácttisíc korun českých.

Nejnižší podání činí 19.000,- Kč, slovy: devatenácttisíc korun českých
Minimální příhoz činí 500,- Kč, slovy: pětset korun českých

Dražební jistota:
Dražební jistota byla stanovena na částku 5.000,- Kč

Vyvolávací cena:
Odhadní cena:
Min. příhoz:
Jistota:
1.prohlídka:
2.prohlídka:
Forma prodeje:
Kategorie:
Kraj:
Okres:
Město:
Městká část/obec:

19 000 Kč
19 000 Kč
500 Kč
5 000 Kč
14.01.2019 14:00:00
15.01.2019 14:00:00
dražby - elektronická / dobrovolná
Nemovitosti - Pozemky
Zlínský kraj
Kroměříž
Koryčany
KoryčanyDokumenty:
Dražební vyhláška Znalecký posudek 1827_registracni-formular-cestne…