Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 17 aukcí | 128 dražeb | 7 veřejných zakázek

Dražba podílu id. 11/1000 na bytu 2+1 Chodov

Evid. číslo: DE1831

Do začátku dražby zbývá:

obnovit ručně

Účastnit se e-dražby

Datum začátku:
Aktuální čas:
Poslední refresh stránky:
Evidenční číslo dražby:
Nejnižší podání:
Mnimální příhoz:

21.03.2019 10:00:00

21:08:30
DE1831
855 000 Kč
8 000 KčDražebník/vyhlašovatel:
Radek Zahradník - Olomoucký kraj, Přerov
Fyzická osoba
Tel: 777751867
kontaktovat www.ebond.cz


Dražba podílu id. 11/1000 na bytu 2+1  Chodov
Dražba podílu id. 11/1000 na bytu 2+1  Chodov Dražba podílu id. 11/1000 na bytu 2+1  Chodov Dražba podílu id. 11/1000 na bytu 2+1  ChodovPopis:

Předmětem dražby je podíl ve výši id. 11/1000 na stavbě Chodov, č.p. 2244 – bydlení, která stojí na pozemku parc.č. 3503/7 – vše je zapsáno na LV č. 1647 pro obec Praha, kat. území Chodov u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.
Navrhovatel prohlašuje a dokládá, že výše uvedený podíl id. 11/1000 na stavbě Chodov, č.p. 2244 je v jeho výlučném vlastnictví, a to na základě Smlouvy kupní ze dne 24.11.2017, právní účinky zápisu ke dni 11.12.2017 a Smlouvy kupní ze dne 07.12.2017, právní účinky zápisu ke dni 10.09.2018.
Předmětem dražby není pozemek, na němž výše uvedená stavba stojí, protože je vlastnictvím jiného vlastníka.
K předmětu dražby se vztahuje věcné právo sloužící ve prospěch nemovitosti, a to věcné břemeno dodávky tepla a teplé vody z kotelny domu č.p. 2243 a užívání sklípku a dalších prostor v 1. podzemním podlaží domu č.p. 2243, zřízené na základě Smlouvy RV 1649/1992.

Navrhovatel prohlašuje, že na předmětu dražby neváznou žádná omezení vlastnického práva, žádné dluhy a žádné další právní vady, které by mohly omezovat budoucího vlastníka v nakládání a užívání předmětu dražby.

Popis nemovitosti:
Jedná se o objekt bydlení řadový krajní, který je panelové konstrukce a je zastřešený plochou střechou krytou standardní krytinou. Objekt je nepodsklepený s devíti nadzemními podlažími a sestává z jednoho vchodu. Dům je napojen na elektro, veřejný vodovod, hloubkovou kanalizace a plynové vedení. Topení je ústřední. V domě se nachází cca 29 bytových jednotek s kompletním sociálním zázemím. V r. 2011 byla provedena oprava výtahu a rekonstrukce stoupaček, v r. 2018 byla provedena částečná oprava fasádních omítek.
Ideálnímu spoluvlastnickému podílu ve výši 11/1000 přísluší užívání ½ bytové jednotky 2+1 o výměře 42,42 m2, která je situována ve IV. nadzemním podlaží bytového domu.
Podrobný popis nemovitosti a jejího stavu je uveden ve znaleckém posudku číslo 18932-1682/2018 Oceňovací a znalecké kanceláře s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář: Sušilova 1938/26, Přerov ze dne 13.12.2018 a je k nahlédnutí u dražebníka a na www. drazebnisin.cz
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Cena předmětu dražby:
Cena obvyklá nemovitostí, které jsou předmětem dražby je podle výše uvedeného znaleckého posudku 950.000,- Kč.

Nejnižší podání činí 855.000,- Kč, slovy: osmsetpadesátpěttisíc korun českých.
Minimální příhoz činí 8.000,- Kč, slovy: osmtisíc korun českých.
Účastníci dražby činí svá podání v korunách českých.

Dražební jistota:
Dražební jistota byla stanovena na částku 80.000,- Kč

Vyvolávací cena:
Odhadní cena:
Min. příhoz:
Jistota:
1.prohlídka:
2.prohlídka:
Forma prodeje:
Kategorie:
Kraj:
Okres:
Město:
Městká část/obec:

855 000 Kč
950 000 Kč
8 000 Kč
80 000 Kč
26.02.2019 16:00:00
27.02.2019 09:00:00
dražby - elektronická / dobrovolná
Nemovitosti - Byty
Hl. m. Praha
Praha 4
Praha 4 - Chodov
ChodovDokumenty:
Dražební vyhláška Znalecký posudek 1831_registracni-formular-cestne…