Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 17 aukcí | 128 dražeb | 7 veřejných zakázek

Dražba RD Kadov, okr. Znojmo

Evid. číslo: DE1832

Do začátku dražby zbývá:

obnovit ručně

Účastnit se e-dražby

Datum začátku:
Aktuální čas:
Poslední refresh stránky:
Evidenční číslo dražby:
Nejnižší podání:
Mnimální příhoz:

04.04.2019 12:00:00

21:09:22
DE1832
360 000 Kč
5 000 KčDražebník/vyhlašovatel:
Radek Zahradník - Olomoucký kraj, Přerov
Fyzická osoba
Tel: 777751867
kontaktovat www.ebond.cz


Dražba RD Kadov, okr. Znojmo
Dražba RD Kadov, okr. Znojmo Dražba RD Kadov, okr. Znojmo Dražba RD Kadov, okr. Znojmo Dražba RD Kadov, okr. ZnojmoPopis:

Předmětem elektronické dražby jsou tyto nemovité věci:

- Pozemek parc. č. St. 8/1 – zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Kadov, č.p. 13, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 8/1
- Pozemek parc. č. St 8/2 - zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 8/2
- Pozemek parc. č. 109/1 – zahrada
- Pozemek parc. č. 109/2 - zahrada

vše zapsáno na LV č. 11 pro obec Kadov, katastrální území Kadov, okres Znojmo u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo.

Navrhovatel prohlašuje, že rodinný dům Kadov č.p. 13 je obýván třetími osobami, které mají povinnost se z nemovitosti bezodkladně vystěhovat. Dále prohlašuje, že na předmětu dražby neváznou žádná zástavní práva, věcná břemena, exekuce, nedoplatky za služby ani jakékoliv jiné dluhy.

Stručný popis nemovitosti:
Jedná se o rodinný dům, který se nachází na okraji zástavby obce Kadov s příjezdem po místní komunikaci se zpevněným živičným povrchem. Jedná se o přízemní, nepodsklepený objekt s valbovou střechou, který je osazen v rovinatém terénu a z inženýrských sítí je napojen na elektřinu, voda je odebírána z vlastní studny, napojení na kanalizaci a plyn není provedeno. Dům postaven a užíván od konce předminulého století. Stav domu je havarijní, nosné zdivo i krov se rozpadá.

Podrobný popis nemovitostí a jejich stavu je uveden podle znaleckého posudku č. 4239-39/19 ze dne 11.2.2019 soudního znalce a odhadce majetku pro věci movité Ing. Jaromíra Šuma, Renčova 1939/11, 621 00 Brno, který je k nahlédnutí u dražebníka a na www. drazebnisin.cz.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.


Cena předmětu dražby:
Cena obvyklá nemovitých věcí a jejich součástí podle výše uvedeného znaleckého posudku je 450.000,- Kč, slovy: čtyřistapadesáttisíc korun českých
Nejnižší podání činí 360.000,- Kč, slovy: třistašedesáttisíc korun českých

Minimální příhoz byl stanoven na částku 5.000,- Kč, slovy: pěttisíc korun českých
Účastníci dražby činí svá podání v korunách českých.

Dražební jistota:
Dražební jistota byla stanovena na částku 50.000,- Kč,

Vyvolávací cena:
Odhadní cena:
Min. příhoz:
Jistota:
1.prohlídka:
2.prohlídka:
Forma prodeje:
Kategorie:
Kraj:
Okres:
Město:
Městká část/obec:

360 000 Kč
450 000 Kč
5 000 Kč
50 000 Kč
20.03.2019 13:00:00
27.03.2019 14:00:00
dražby - elektronická / dobrovolná
Nemovitosti - Domy a vily
Jihomoravský kraj
Znojmo
Kadov
KadovDokumenty:
Dražební vyhláška Znalecký posudek 1832_registracni-formular-cestne…