Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 17 aukcí | 128 dražeb | 7 veřejných zakázek

Dražba id. podílu 2/3 RD Miřetice - Dachov

Evid. číslo: DE1834

Do začátku dražby zbývá:

obnovit ručně

Účastnit se e-dražby

Datum začátku:
Aktuální čas:
Poslední refresh stránky:
Evidenční číslo dražby:
Nejnižší podání:
Mnimální příhoz:

09.04.2019 10:00:00

21:08:13
DE1834
580 000 Kč
3 000 KčDražebník/vyhlašovatel:
Radek Zahradník - Olomoucký kraj, Přerov
Fyzická osoba
Tel: 777751867
kontaktovat www.ebond.cz


Dražba id. podílu 2/3 RD Miřetice - Dachov
Dražba id. podílu 2/3 RD Miřetice - Dachov Dražba id. podílu 2/3 RD Miřetice - Dachov Dražba id. podílu 2/3 RD Miřetice - Dachov Dražba id. podílu 2/3 RD Miřetice - Dachov Dražba id. podílu 2/3 RD Miřetice - Dachov Dražba id. podílu 2/3 RD Miřetice - Dachov Dražba id. podílu 2/3 RD Miřetice - Dachov Dražba id. podílu 2/3 RD Miřetice - Dachov Dražba id. podílu 2/3 RD Miřetice - Dachov Dražba id. podílu 2/3 RD Miřetice - Dachov Dražba id. podílu 2/3 RD Miřetice - Dachov Dražba id. podílu 2/3 RD Miřetice - Dachov Dražba id. podílu 2/3 RD Miřetice - Dachov Dražba id. podílu 2/3 RD Miřetice - DachovPopis:

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 2/3:
- Pozemek parc. č. St. 207 – zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Dachov, č.p. 67, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 207
- Pozemek parc. č. 831/3 - zahrada

vše zapsáno na Katastrálním úřadě pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, list vlastnictví č. 475, katastrální území Miřetice u Nasavrk, obec Miřetice, okres Chrudim.

Na předmětu dražby váznou tato omezení:
- Zástavní právo smluvní k zajišění pohledávky na zaplacení částky ve výši 300.000,- Kč s příslušenství pro: SOLUM Investment s.r.o., IČO: 03868613 , Podbabská 865/14, Bubeneč, 16000 Praha 6 dle Smlouvy o zřízení ástavního práva ze dne 9.6.2017, právní účinky zápisu ke dni 24.7.2017, zápis proveden dne 15.8.2017.
- Zástavní právo soudcovské pro pohledávku ve výši 44.140,- Kč s příslušenstvím pro: Oldřich Laňka, Ing. CSc., nar. 6.5.1951, Brozanská 146, Cihelna, 530 09 Pardubice dle Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod. Zřízením soud. Zástavního práva Okresní soud v Chrudimi 5 E-6/2017-12 ze dne 26.9.2017, právní moc ke dni 20.10.2017, právní účinky zápisu ke dni 2.11.2017, zápis proveden dne 28.11.2017.
- Uzavření smlouvy o provedení dražby nedobrovolné dle Oznámení o uzavření smlouvy o provedení dražby nedobrovolné D 118 ze dne 12.12.2017, právní účinky zápisu ke dni 13.12.2017, zápis proveden dne 29.12.2017.
- Zahájení exekuce – pověřený soudní exekutor: Mgr. Marcel Kubis, Masarykovo nám. 44/4, 789 01 Zábřeh na Moravě dle Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce č.j. 139 Ex 18026/17-016 ze dne 4.1.2018, právní účinky zápisu ke dni 4.1.2018, zápis proveden dne 8.1.2018 a dle Vyrozumění soudního exekuotra o nabytí právní moci usnesení č.j. 139 Ex-18026/2017-016 (22 EXE 2693/2017-13), právní moc ke dni 19.2.2018, právní účinky zápisu ke dni 19.2.2018, zápis proveden dne 21.2.2018.
Související zápisy:
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí č.j. 139 EX-18026/2017-019 (22 EXE 2693/2017-13) ze dne 4.1.2018, právní účinky zápisu ke dni 4.1.2018, zápis proveden dne 8.1.2018.
Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení č.j. 139 EX-18026/2017-16 (22 EXE 2693/2017-13), právní moc ke dni 12.1.2018, právní účinky zápisu ke dni 19.2.2018, zápis proveden dne 21.2.2018.
- Rozhodnutí o úpadku dle Usnesení insolvenčního soudu o úpadku – Krajský soud v Hradci Králové č.j. KSPA 59 INS-1248/2018-A-19 ze dne 31.5.2018, právní účinky zápisu ke dni 31.5.2018, zápis proveden dne 5.6.2018.
Související zápisy:
Prohlášení konkursu dle Usnesení insolvenčního soudu o prohlášení konkurzu – Krajský soud v Hradci Králové č.j. KSPA 59 INS-1248/2018-A-19 ze dne 31.5.2018, právní účinky zápisu ke dni 31.5.2018, zápis proveden dne 5.6.2018.

Zpeněžením nemovitostí v insolvenčním řízení je naplněna podmínka zániku omezení vlastnických práv ke zpeněžovaným nemovitostem dle ust. § 167 odst. 4, resp. § 283 odst. 5 a § 285 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v pozdějším znění zpeněžením předmětu dražby zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, jakož i věcná břemena, která zatěžují zpeněžovaný majetek a která jsou podle ustanovení tohoto zákona v insolvenčním řízení neúčinná. Podle ustanovení § 299 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v pozdějším znění zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkursu zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Navrhovatel prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu dražby vázly další zástavní práva mimo výše uvedené, žádné další dluhy ani věcná břemena či jiné právní vady, které by mohly omezovat budoucího vlastníka v nakládání a užívání předmětu dražby.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.
Stručný popis nemovitosti:
Jedná se o samostatně stojící, přízemní zděný rodinný dům s obytným podkrovím a je částečně podsklepený. Oka jsou dřevěná dvojitá a opatřena parapety .K domu patří zahrada a vestavěná garáž s dřevěnými dvoukřídlými vraty, oplocení je drátěné a dřevěné. Dům je dispozičně řešen jako 7+2, v přízemí se nachází chodba, kuchyň, 4 pokoje, koupelna a WC a komora. V podkroví je schodiště, předsíň, chodba, kuchyň, 3 pokoje a volný půdní prostor. Vnitřní dveře domu jsou dřevěné plné a prosklené. Podlahy jsou betonové, pokryté PVC, keramickou dlažbou a prkny. Obklady jsou keramické. Dům je určen k rekonstrukci a modernizaci.

Popis předmětu dražby a stavu, v němž se předmět dražby nachází:
Podrobný popis nemovitostí je uveden ve znaleckém posudku Znalecké společnosti s.r.o., Palackého 715/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město číslo ZP-16977 ze dne 11.10.2018. Znalecký posudek je k nahlédnutí u dražebníka a na www.drazebnisin.cz.

Cena předmětu dražby:
Cena obvyklá předmětu dražby podle znaleckého posudku Znalecké společnosti s.r.o., Palackého 715/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město číslo ZP-16977 ze dne 11.10.2018 je 870.000,- Kč, slovy: osmsetsedmdesáttisíc korun českých.

Nejnižší podání činí 580.000,- Kč, slovy: pětsetosmdesáttisíc korun českých
Minimální příhoz činí 3.000,- Kč, slovy: třitisíce korun českých

Dražební jistota:
Dražební jistota byla stanovena na částku 60.000,- Kč,

Vyvolávací cena:
Odhadní cena:
Min. příhoz:
Jistota:
1.prohlídka:
2.prohlídka:
Forma prodeje:
Kategorie:
Kraj:
Okres:
Město:
Městká část/obec:

580 000 Kč
870 000 Kč
3 000 Kč
60 000 Kč
28.03.2019 12:00:00
02.04.2019 12:00:00
dražby - elektronická / dobrovolná
Nemovitosti - Domy a vily
Pardubický kraj
Chrudim
Miřetice
Miřetice u NasavrkDokumenty:
Dražební vyhláška Znalecký posudek 1834_registracni-formular-cestne…