Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 17 aukcí | 131 dražeb | 7 veřejných zakázek

Dražba podílu id. 1/2 RD Lísek, okr. Žďár nad Sázavou

Evid. číslo: DE1837

Do začátku dražby zbývá:

obnovit ručně

Účastnit se e-dražby

Datum začátku:
Aktuální čas:
Poslední refresh stránky:
Evidenční číslo dražby:
Nejnižší podání:
Mnimální příhoz:

16.05.2019 12:00:00

17:02:44
DE1837
360 000 Kč
3 000 KčDražebník/vyhlašovatel:
Radek Zahradník - Olomoucký kraj, Přerov
Fyzická osoba
Tel: 777751867
kontaktovat www.ebond.cz


Dražba podílu id. 1/2 RD Lísek, okr. Žďár nad Sázavou
Dražba podílu id. 1/2 RD Lísek, okr. Žďár nad Sázavou Dražba podílu id. 1/2 RD Lísek, okr. Žďár nad Sázavou Dražba podílu id. 1/2 RD Lísek, okr. Žďár nad Sázavou Dražba podílu id. 1/2 RD Lísek, okr. Žďár nad Sázavou Dražba podílu id. 1/2 RD Lísek, okr. Žďár nad Sázavou Dražba podílu id. 1/2 RD Lísek, okr. Žďár nad Sázavou Dražba podílu id. 1/2 RD Lísek, okr. Žďár nad Sázavou Dražba podílu id. 1/2 RD Lísek, okr. Žďár nad Sázavou Dražba podílu id. 1/2 RD Lísek, okr. Žďár nad Sázavou Dražba podílu id. 1/2 RD Lísek, okr. Žďár nad Sázavou Dražba podílu id. 1/2 RD Lísek, okr. Žďár nad Sázavou Dražba podílu id. 1/2 RD Lísek, okr. Žďár nad Sázavou Dražba podílu id. 1/2 RD Lísek, okr. Žďár nad SázavouPopis:

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2:

- Pozemek parc. č. St. 120 – zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Lhota, č.p. 70, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 120
- Pozemek parc. č. 227/3 - zahrada

vše zapsáno na Katastrálním úřadě pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, list vlastnictví č. 137, katastrální území Lhota u Lísku, obec Lísek, okres Žďár nad Sázavou.

Zpeněžením nemovitostí v insolvenčním řízení je naplněna podmínka zániku omezení vlastnických práv ke zpeněžovaným nemovitostem dle ust. § 167 odst. 4, resp. § 283 odst. 5 a § 285 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v pozdějším znění zpeněžením předmětu dražby zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, jakož i věcná břemena, která zatěžují zpeněžovaný majetek a která jsou podle ustanovení tohoto zákona v insolvenčním řízení neúčinná. Podle ustanovení § 299 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v pozdějším znění zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkursu zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Navrhovatel prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu dražby vázly zástavní práva, žádné dluhy ani věcná břemena či jiné právní vady, které by mohly omezovat budoucího vlastníka v nakládání a užívání předmětu dražby.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.


Stručný popis nemovitosti:
Jedná se o částečně zděný a tvárnicový, podsklepený dům se dvěma nadzemními podlažími, bez podkroví, s plochou střechou krytou plechovou krytinou. Původní stáří domu je 59 roků. V r. 1980 byla provedena přístavba vstupní části I. NP a bylo provedeno II. NP. Dům procházel běžnou údržbou, která byla v posledních letech zanedbána. V podzemním podlaží je schodiště, chodba, prostor pod schody, sklad, prádelna, uhelna a kotelna. V I. NP je vstupní část, veranda, 2x pokoj, chodba, schodiště, kuchyně s jídelnou, obývací pokoj, koupelna + WC, komora a vstup do sklepa. V II. NP je schodiště, chodba, dětský pokoj. Ložnice, kuchyně s jídelnou, obývací pokoj, pokoj, koupelna + WC a komora. Dům je napojen na elektro, veřejný vodovod, septik a je možné se připojit na plynové vedení. Před domem je přízemní, zděná garáž, která slouží pro jedno vozidlo. Za domem je situována zděná, částečně podsklepená hospodářská stavba s dvěma NP. Stavba se sestává z pěti místností.

Popis předmětu dražby a stavu, v němž se předmět dražby nachází:
Podrobný popis nemovitostí je uveden ve znaleckém posudku č. 19/03/32-1 Znalecké kanceláře BeST s.r.o., Sadová 882/2, 790 01 Jeseník Znalecký posudek je k nahlédnutí u dražebníka a na www.drazebnisin.cz.

Cena předmětu dražby:
Cena obvyklá předmětu dražby podle výše uvedeného znaleckého posudku je 540.000,- Kč, slovy: pětsetčtyřicettisíc korun českých).

Nejnižší podání činí 360.000,- Kč, slovy: třistašedesáttisíc korun českých
Minimální příhoz činí 3.000,- Kč, slovy: třitisíce korun českých

Dražební jistota:
Dražební jistota byla stanovena na částku 50.000,- Kč

Vyvolávací cena:
Odhadní cena:
Min. příhoz:
Jistota:
1.prohlídka:
2.prohlídka:
Forma prodeje:
Kategorie:
Kraj:
Okres:
Město:
Městká část/obec:

360 000 Kč
540 000 Kč
3 000 Kč
50 000 Kč
07.05.2019 13:00:00
09.05.2019 13:00:00
dražby - elektronická / dobrovolná
Nemovitosti - Domy a vily
Vysočina
Žďár nad Sázavou
Lísek
Lhota u LískuDokumenty:
Dražební vyhláška Znalecký posudek 1837_registracni-formular-cestne…