Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 19 aukcí | 132 dražeb | 7 veřejných zakázek

Aukce bytu 3+1 v Mostě

Evid. číslo: AE1840

Do začátku aukce zbývá:

obnovit ručně

Účastnit se e-aukce

Datum začátku:
Aktuální čas:
Poslední refresh stránky:
Evidenční číslo dražby:
Nejnižší podání:
Mnimální příhoz:

30.05.2019 10:00:00

20:15:48
AE1840
300 000 Kč
3 000 KčDražebník/vyhlašovatel:
Okno Realit s.r.o - Olomoucký kraj, Přerov
Právnická osoba
IČ: 28614992
Tel: 777751867
kontaktovat www.oknorealit.cz


Aukce bytu 3+1 v Mostě
Aukce bytu 3+1 v Mostě Aukce bytu 3+1 v Mostě Aukce bytu 3+1 v Mostě Aukce bytu 3+1 v MostěPopis:

- Bytová jednotka č. 167/41 vymezená v budově Most, č.p. 166, 167, 168, 169, 170, bytový dům, postavené na pozemku parc. č. 6679/1, 6680, 6681, 6682, 6683, spoluvlastnický podíl o velikosti 680/68253 na společných částech domu Most, č.p. 166, 167, 168, 169, 170, spoluvlastnický podíl o velikosti 680/68253 na pozemku par. č. 6679/1 – zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnický podíl o velikosti 680/68253 na pozemku par. č. 6680 - zastavěná plocha a nádvoří, spoluvlastnický podíl o velikosti 680/68253 na pozemku par. č. 6681 - zastavěná plocha a nádvoří , spoluvlastnický podíl o velikosti 680/68253 na pozemku par. č. 6682 - zastavěná plocha a nádvoří a spoluvlastnický podíl o velikosti 680/68253 na pozemku par. č. 6683 - zastavěná plocha a nádvoří. To vše je zapsáno na LV č. 12572 a LV č. 5236 pro obec Most, kat. území Most II u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most.

Výše uvedené nemovité věci jsou ve výlučným vlastnictvím zadavatele, který je nabyl
na základě smlouvy kupní ze dne 30.8.2018, s právními účinky zápisu ke dni 31.8.2018, zápis proveden dne 25.9.2018.

Na předmětu aukce váznou ke dni podpisu této smlouvy tato omezení:

- Zástavní právo smluvní pro Hetta & Consult s.r.o., IČO: 27786153, Jiráskova 81/13, Hodolany k zajištění:
- pohledávky ve výši 200.000,- Kč s příslušenstvím,
- budoucích pohledávek ze smluvních pokut do celkové výši 2.000.000,- Kč,
vzniklých do 31.1.2039
- budoucích pohledávek z titulu bezdůvodného obohacení včetně příslušenství do
celkové výše 2.000.000,- Kč, vzniklých do 31.1.2039
- budoucích pohledávek vzniklých v případě odstoupení od smlouvy do celkové výše
2.000.000,- Kč, vzniklých do 31.1.2039
- budoucích pohledávek z titulu bezdůvodného obohacení včetně příslušenství, při
odstoupení od smlouvy do celkové výše 2.000.000,- Kč, vzniklých do 31.1.2039
- budoucích pohledávek z titulu náhrady škody a smluvních pokut do celkové výše
2.000.000,- Kč, vzniklých do 31.1.2039.
Listina:
Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne 5.12.2018, právní účinky zápisu ke dni 12.12.2018, zápis proveden dne 3.1.2019
Související zápisy:
Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh.
Listina:
Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne 5.12.2018, právní účinky zápisu ke dni 12.12.2018, zápis proveden dne 3.1.2019.
Související zápisy:
Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého.
Listina:
Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. z. ze dne 5.12.2018, právní účinky zápisu ke dni 12.12.2018, zápis proveden dne 3.1.2019.

Zadavatel prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu aukce vázly další zástavní práva, dluhy ani věcná břemena či jiné právní vady než výše uvedené, a které by mohly omezovat budoucího vlastníka v nakládání a užívání předmětu dražby.

Tato omezení jsou zapsána na listu vlastnictví č. 12572 katastrální zemí Most II,
ohledně nichž se společnost Hetta & Consult s.r.o., se sídlem Jiráskova 81/13, Hodolany, 779 00 Olomouc, písemně závazala po doplacení celého úvěru, vystavit všechny nezbytné listiny (dokumenty) ke zrušení výše uvedeného zástavního práva a souvisejících omezení k nemovitým věcem představujících předmět aukce – viz. Vyčíslení pohledávky zástavního věřitele, souhlas se zaslání výtěžku aukce, závazek odstranit kvitanci, které tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky.
Bytová jednotka je obývána třetí osobou, která má povinnost se z bytové jednotky bezodkladně vystěhovat.

Organizátor upozorňuje, že údaje o předmětu aukce, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu aukce váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.
Popis nemovitých věcí, resp. předmětu aukce
Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím o celkové výměře 68 m2.

Doba prohlídek předmětu aukce:
Prohlídka nemovitých věcí, resp. předmětu aukce se uskuteční po dohodě s dražebníkem, místem setkání zájemců o prohlídku bude před předmětem aukce na adrese: Jaroslava Ježka 167/4, Most.
Prohlídku bude zajišťovat a konkrétní informace na místě poskytne organizátor nebo jím pověřená osoba.
Organizátor aukce negarantuje možnost fyzické prohlídky nemovitosti z důvodu, že nejsou k dispozici klíče od nemovitosti.

Vyvolávací cena, minimální příhoz:
Vyvolávací cena: 300.000,- (slovy: třistatisíc korun českých)
Minimální příhoz: 3.000,- Kč (slovy: třitisíce korun českých).

Aukční jistota: 40.000 ,- Kč

Vyvolávací cena:
Odhadní cena:
Min. příhoz:
Jistota:
1.prohlídka:
2.prohlídka:
Forma prodeje:
Kategorie:
Kraj:
Okres:
Město:
Městká část/obec:

300 000 Kč
300 000 Kč
3 000 Kč
40 000 Kč
dohodou
dohodou
aukce - elektronická / anglická
Nemovitosti - Byty
Ústecký kraj
Most
Most
Most IIDokumenty:
Aukční vyhláška Znalecký posudek 1840_registracni-formular-pro-aukci…