Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 19 aukcí | 132 dražeb | 7 veřejných zakázek

Dražba podílu id. 1/12 orná půda v obci Studený, okr. Benešov

Evid. číslo: DE1841

Do začátku dražby zbývá:

obnovit ručně

Účastnit se e-dražby

Datum začátku:
Aktuální čas:
Poslední refresh stránky:
Evidenční číslo dražby:
Nejnižší podání:
Mnimální příhoz:

13.06.2019 10:00:00

20:15:45
DE1841
1 330 Kč
100 KčDražebník/vyhlašovatel:
Radek Zahradník - Olomoucký kraj, Přerov
Fyzická osoba
Tel: 777751867
kontaktovat www.ebond.cz


Dražba podílu id. 1/12 orná půda v obci Studený, okr. Benešov
Dražba podílu id. 1/12 orná půda v obci Studený, okr. Benešov Dražba podílu id. 1/12 orná půda v obci Studený, okr. BenešovPopis:

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/12:
- Pozemek parc. č. 1828 – orná půda

vše zapsáno na Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, list vlastnictví č. 117, katastrální území Studený, obec Studený, okres Benešov.

Na předmětu dražby jsou v oddíle D. listu vlastnictví č. 117 zapsány tyto poznámky:
- Zahájení exekuce – pověřený soudní exekutor: JUDr. Marcel Smékal, Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4 dle Vyrrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce č.j. 081 EX-18243/13-014 k č.j. 27 EXE-1799/2013 Okresní soud Praha – východ ze dne 26.9.2013.
- Zahájení exekuce – pověřený soudní exekutor: Mgr. Kamil Košina, Zdíkov 79, 384 73 Stachy dle Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorský úřad Prachatice č.j. 040 EX-5404/2013 k č.j. 29 EXE 2262/2013-10 ze dne 14.3.2014, právní účinky zápisu ke dni 14.3.2014, zápis proveden dne 19.3.2014.
- Předání údaje o nemovitosti do evidence ÚZSVM – nedostatečně identifikovaný vlastník.
- Zahájení exekuce – pověřený soudní exekutor: JUDr. Tomáš Vrána, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov dle Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce č.j. 103 EX-14712/2015-8 ze dne 18.5.2015, právní účinky zápisu ke dni 7.10.2015, zápis proveden dne 12.10.2015.
Související zápisy:
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti ke spoluvlast. Podílu 1/12 dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí – JUDr. Tomáš Vrána, č.j. 103 EX-14712/2015-17 ze dne 7.10.2015, právní účinky zápisu ke dni 7.10.2015, zápis proveden dne 16.10.2015.


Zpeněžením nemovitostí v insolvenčním řízení je naplněna podmínka zániku omezení vlastnických práv ke zpeněžovaným nemovitostem dle ust. § 167 odst. 4, resp. § 283 odst. 5 a § 285 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v pozdějším znění zpeněžením předmětu dražby zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, jakož i věcná břemena, která zatěžují zpeněžovaný majetek a která jsou podle ustanovení tohoto zákona v insolvenčním řízení neúčinná. Podle ustanovení § 299 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v pozdějším znění zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkursu zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Navrhovatel prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu dražby vázly další zástavní práva mimo výše uvedené, žádné další dluhy ani věcná břemena či jiné právní vady, které by mohly omezovat budoucího vlastníka v nakládání a užívání předmětu dražby.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Popis předmětu dražby a stavu, v němž se předmět dražby nachází:
Podrobný popis nemovitostí je uveden ve znaleckém posudku č. 61/2019 ze dne 29.4.2019 znalce Ing. Ctibora Hoška, Svépomoc IV/18, 750 02 Přerov. Znalecký posudek je k nahlédnutí u dražebníka a na www.drazebnisin.cz.

Cena předmětu dražby:
Cena obvyklá předmětu dražby podle výše uvedeného znaleckého posudku je 1.330,- Kč, slovy: jedentisíctřistatřicet korun českých.

Nejnižší podání činí 1.330,- Kč, slovy: jedentisíctřistatřicet korun českých
Minimální příhoz činí 100 ,- Kč, slovy: jednosto korun českých

Dražební jistota:
Dražební jistota byla stanovena na částku 300 ,- Kč

Vyvolávací cena:
Odhadní cena:
Min. příhoz:
Jistota:
1.prohlídka:
2.prohlídka:
Forma prodeje:
Kategorie:
Kraj:
Okres:
Město:
Městká část/obec:

1 330 Kč
1 330 Kč
100 Kč
300 Kč
29.05.2019 12:00:00
31.05.2019 12:00:00
dražby - elektronická / dobrovolná
Nemovitosti - Pozemky
Středočeský kraj
Benešov
Studený
StudenýDokumenty:
Dražební vyhláška Znalecký posudek 1841_registracni-formular-cestne…