Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 19 aukcí | 134 dražeb | 7 veřejných zakázek

Dražba podílu id. 2/3 RD Veselíčko

Evid. číslo: DE1842

Do začátku dražby zbývá:

obnovit ručně

Účastnit se e-dražby

Datum začátku:
Aktuální čas:
Poslední refresh stránky:
Evidenční číslo dražby:
Nejnižší podání:
Mnimální příhoz:

11.07.2019 10:00:00

00:35:31
DE1842
906 000 Kč
6 000 KčDražebník/vyhlašovatel:
Radek Zahradník - Olomoucký kraj, Přerov
Fyzická osoba
Tel: 777751867
kontaktovat www.ebond.cz


Dražba podílu id. 2/3 RD Veselíčko
Dražba podílu id. 2/3 RD Veselíčko Dražba podílu id. 2/3 RD Veselíčko Dražba podílu id. 2/3 RD Veselíčko Dražba podílu id. 2/3 RD Veselíčko Dražba podílu id. 2/3 RD Veselíčko Dražba podílu id. 2/3 RD Veselíčko Dražba podílu id. 2/3 RD Veselíčko Dražba podílu id. 2/3 RD Veselíčko Dražba podílu id. 2/3 RD VeselíčkoPopis:

Předmětem dražby je podíl id. 2/3 na:
- Pozemek parc. č. St. 23 – zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Tupec, č.p. 17, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 23

- Pozemek parc. č. 28 - zahrada

vše zapsáno na Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, list vlastnictví č. 116, katastrální území Tupec, obec Veselíčko, okres Přerov.

Navrhovatel prohlašuje, že na předmětu dražby neváznou žádné dluhy, zástavní práva, věcná břemena ani jiné právní závady.

Podrobný popis nemovitostí a jejich stavu je uveden podle znaleckého posudku č. 1083/08/2019 ze dne 20.4.2019 znalce Vladimíra Škrni, IČ: 73122297, Lomená 280/16, 779 00 Olomouc 9 – Neředín, který je k nahlédnutí u dražebníka a na www. drazebnisin.cz
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Cena předmětu dražby:
Cena obvyklá souboru nemovitých věcí a jejich součástí podle výše uvedeného znaleckého posudku je 906.000,- Kč, slovy: devětsetšesttisíc korun českých.
Nejnižší podání činí 906.000,- Kč, slovy: devětsetšesttisíc korun českých

Minimální příhoz byl stanoven na částku 6.000,- Kč, slovy: šesttisíc korun českých
Účastníci dražby činí svá podání v korunách českých.

Dražební jistota:
Dražební jistota byla stanovena na částku 70.000,- Kč

Vyvolávací cena:
Odhadní cena:
Min. příhoz:
Jistota:
1.prohlídka:
2.prohlídka:
Forma prodeje:
Kategorie:
Kraj:
Okres:
Město:
Městká část/obec:

906 000 Kč
906 000 Kč
6 000 Kč
70 000 Kč
26.06.2019 13:00:00
27.06.2019 13:00:00
dražby - elektronická / dobrovolná
Nemovitosti - Domy a vily
Olomoucký kraj
Přerov
Veselíčko
TupecDokumenty:
Dražební vyhláška Znalecký posudek 1842_registracni-formular-cestne…