Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 19 aukcí | 134 dražeb | 7 veřejných zakázek

Opakovaná dražba RD Vlastějovice, okr. Kutná Hora

Evid. číslo: DE1843

Do začátku dražby zbývá:

obnovit ručně

Účastnit se e-dražby

Datum začátku:
Aktuální čas:
Poslední refresh stránky:
Evidenční číslo dražby:
Nejnižší podání:
Mnimální příhoz:

11.07.2019 12:00:00

00:35:08
DE1843
2 500 000 Kč
10 000 KčDražebník/vyhlašovatel:
Radek Zahradník - Olomoucký kraj, Přerov
Fyzická osoba
Tel: 777751867
kontaktovat www.ebond.cz


Opakovaná dražba RD Vlastějovice, okr. Kutná Hora
Opakovaná dražba RD Vlastějovice, okr. Kutná Hora Opakovaná dražba RD Vlastějovice, okr. Kutná Hora Opakovaná dražba RD Vlastějovice, okr. Kutná Hora Opakovaná dražba RD Vlastějovice, okr. Kutná Hora Opakovaná dražba RD Vlastějovice, okr. Kutná Hora Opakovaná dražba RD Vlastějovice, okr. Kutná Hora Opakovaná dražba RD Vlastějovice, okr. Kutná Hora Opakovaná dražba RD Vlastějovice, okr. Kutná Hora Opakovaná dražba RD Vlastějovice, okr. Kutná Hora Opakovaná dražba RD Vlastějovice, okr. Kutná Hora Opakovaná dražba RD Vlastějovice, okr. Kutná Hora Opakovaná dražba RD Vlastějovice, okr. Kutná Hora Opakovaná dražba RD Vlastějovice, okr. Kutná Hora Opakovaná dražba RD Vlastějovice, okr. Kutná HoraPopis:

Předmětem dražba jsou:
- pozemek parc. č. St. 106 – zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Vlastějovice, č.p. 70, bydlení
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 106

- pozemek parc. č. 488/10 - zahrada

vše vedeno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kutná Hora, katastr. území Vlastějovice, okres Kutná Hora, obec Vlastějovice na listu vlastnictví č. 313.

Na předmětu dražby jsou zapsána v části B. listu vlastnictví tato omezení:
- Zástavní právo smluvní pro WPB Capital, spořitelní družstvo v likvidaci, Kamenná 835/13, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 25780450, k zajištění pohledávky vyplývající ze Smlouvy o úvěru č. 2210-21437 ze dne 6.8.2010, ve výši 10.000.000,- Kč a zajištění budoucí pohledávky do celkové výše 15.000.000,- Kč vyplývající ze Smlouvy o úvěru (čl. II bod 1 písm. b). zástavní smlouvy) vzniklé ode dne uzavření Smlouvy o úvěru do 31.8.2030, a zajištění budoucí pohledávky do celkové výše 15.000.000,- Kč vyplývající ze Zástavní smlouvy (čl.II bod 1 písm.c). zástavní smlouvy) vzniklé od uzavřené Zástavní smlouvy do 31.8.2030.
Listina: Smlouva o zřízení zástavníhopráva podle obč. zák. ze dne 6.8.2010, aprávní účinky vkladu práva ke dni 10.8.2010.
Související zápisy:
Zajištění pohledávky ve věcech trestních.
Listina:
Usnesení soudu o zajištění nehmotné věci podle § 79e trestního řádu č.j. 6 To 48/2016 – Vrchní soud v Praze ze dne 16.2.2017, právní účinky zápisu ke dni 30.3.2017, zápis proveden dne 26.4.2017.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu pro: Česká republika, vykonává Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Stěpánská 619/28, Nové Město, 110 00 Praha 1 pro pohledávku ve výši 356.000,- Kč.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva – Finanční úřad pro hlavní město Prahu, ÚzP pro Prahu 4 – 1494232/2015/2004-00540-110255 ze dne 6.3.2015, právní účinky zápisu ke dni 6.3.2015, zápis proveden dne 5.4.2018.
Související zápisy:
Závazek nezajistit zást. právo ve výhodnějším pořadí nový dluh.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro hlavní město Prahu, ÚzP pro Prahu 4 – 1494232/2015/2004-00540-110255 ze dne 6.3.2015, právní účinky zápisu ke dni 6.3.2015, zápis proveden dne 5.4.2018.
Související zápisy:
Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro hlavní město Prahu, ÚzP pro Prahu 4 – 1494232/2015/2004-00540-110255 ze dne 6.3.2015, právní účinky zápisu ke dni 6.3.2015, zápis proveden dne 5.4.2018.
- Zástavní právo exekutorské pro Ing.Michal Lenhart, Stavbarská 2, 82107 Bratislava, Slovenská republika pro pohledávku ve výši 876.320,- Kč s příslušenstvím.
Listina:
Exekuční príkaz k prodeji nemovitých věcí, o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti – Exekutorský úřad Praha 10 č.j. 167 EX-4987/2015 – 11 (č. oprávněného: 16 C 204/2013) ze dne 24.4.2015, právní účinky zápisu ke dni 24.4.2015.
- Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu pro : Česká republika, vykonává Finanční úřad pro Středočeský kraj, Na Pankráci 1685/7, Nusle, 140 21 Praha k zajištění pohledávky ve výši 975,- Kč.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva – Finanční úřad pro Středočeský kraj, ÚzP v Kutné Hoře – 289699/2018/2113-00540-204817 ze dne 25.1.2018, právní účinky zápisu ke dni 24.1.2018, zápis proveden dne 11.4.2018.
Související zápisy:
Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Středočeský kraj, ÚzP v Kutné Hoře – 289699/22018/2113-00540-204817 ze dne 25.1.2018, právní účinky zápisu ke dni 25.1.2018, zápis proveden dne 11.4.2018.
Související zápisy:
Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého.
Listina:
Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Středočeský kraj, ÚzP v Kutné Hoře – 289699/22018/2113-00540-204817 ze dne 25.1.2018, právní účinky zápisu ke dni 25.1.2018, zápis proveden dne 11.4.2018.

Zpeněžením nemovitostí v insolvenčním řízení je naplněna podmínka zániku omezení vlastnických práv ke zpeněžovaným nemovitostem dle ust. § 167 odst. 4, resp. § 283 odst. 5 a § 285 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v pozdějším znění zpeněžením předmětu dražby zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, jakož i věcná břemena, která zatěžují zpeněžovaný majetek a která jsou podle ustanovení tohoto zákona v insolvenčním řízení neúčinná. Podle ustanovení § 299 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v pozdějším znění zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkursu zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Navrhovatel prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu dražby vázly další zástavní práva mimo výše uvedené, žádné další dluhy ani věcná břemena či jiné právní vady, které by mohly omezovat budoucího vlastníka v nakládání a užívání předmětu dražby.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Popis předmětu dražby a stavu, v němž se předmět dražby nachází:
Podrobný popis nemovitostí je uveden ve Znaleckém posudku číslo 4963/133/2018 ze dne 22.8.2018 a v Aktualizaci znaleckého posudku č. 4963/133/2018 ze dne 8.4.2019 znalce Ing. Jiřího Vyhnálka, Sekaninova 408, 500 11 Hradec Králové. Znalecký posudek včetně Aktualizace je k nahlédnutí u dražebníka a na www.drazebnisin.cz.
Cena předmětu dražby:
Cena obvyklá předmětu dražby podle výše uvedeného znaleckého posudku a jeho aktualizace je 2.500.000,- Kč, slovy: dvamilionypětsettisíc korun českých.

Nejnižší podání činí 2.500.000,- Kč, slovy: dvamilionypětsettisíc korun českých
Minimální příhoz činí 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých

Dražební jistota:
Dražební jistota byla stanovena na částku 120.000,- Kč

Vyvolávací cena:
Odhadní cena:
Min. příhoz:
Jistota:
1.prohlídka:
2.prohlídka:
Forma prodeje:
Kategorie:
Kraj:
Okres:
Město:
Městká část/obec:

2 500 000 Kč
2 500 000 Kč
10 000 Kč
120 000 Kč
19.06.2019 13:00:00
25.06.2019 13:00:00
dražby - elektronická / dobrovolná - opakovaná
Nemovitosti - Domy a vily
Středočeský kraj
Kutná Hora
Vlastějovice
VlastějoviceDokumenty:
Dražební vyhláška Znalecký posudek 1843_registracni-formular-cestne…