Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 20 aukcí | 135 dražeb | 7 veřejných zakázek

Aukce bytu 2+1 v Trutnově

Evid. číslo: AE1845

Do začátku aukce zbývá:

obnovit ručně

Účastnit se e-aukce

Datum začátku:
Aktuální čas:
Poslední refresh stránky:
Evidenční číslo dražby:
Nejnižší podání:
Mnimální příhoz:

28.08.2019 11:00:00

01:23:42
AE1845
900 000 Kč
10 000 KčDražebník/vyhlašovatel:
Okno Realit s.r.o - Olomoucký kraj, Přerov
Právnická osoba
IČ: 28614992
Tel: 777751867
kontaktovat www.oknorealit.cz


Aukce bytu 2+1 v Trutnově
Aukce bytu 2+1 v Trutnově Aukce bytu 2+1 v Trutnově Aukce bytu 2+1 v Trutnově Aukce bytu 2+1 v Trutnově Aukce bytu 2+1 v TrutnověPopis:

Předmětem aukce jsou níže uvedené nemovité věci:
- Jednotka č. 597/18 – byt - zapsaná na listu vlastnictví 10996 pro katastrální území Trutnov, obec Trutnov u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov
Vymezeno v: budova Střední Předměstí, č.p. 597, 598, byt. dům, LV 5849
na parcele St. 3581 LV 5849
Parcela St. 3581 – zastavěná plocha a nádvoří

- Spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku parc. St. 3581 ve výši 581/19489 na listu vlastnictví 5849 pro katastrální území Trutnov, obec Trutnov u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov
(dále společně jako „předmět aukce“ anebo „nemovité věci“)

Výše uvedené nemovité věci jsou ve výlučným vlastnictvím zadavatele, který je nabyl
na základě smlouvy kupní NZ 133/2018 ze dne 27.4.2018, s právními účinky zápisu ke dni 23.7.2018, zápis proveden dne 18.5.2018.

Na předmětu aukce váznou ke dni podpisu této smlouvy tato omezení:

- Zástavní právo smluvní – budoucí pohledávka ve výši 730.000,- Kč a budoucí pohledávky vzniklé do 30.4.2038 do výše 2.000.000,- Kč včetně příslušenství pro Hetta & Consult s.r.o., IČ: 27786153, Jiráskova 81/13, Hodolany, 77900 Olomouc dle Smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 27.4.2018, právní účinky zápisu ke dni 24.7.2018, zápis proveden dne 15.8.2018.
Související zápisy:
Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh.
Listina:
Smlouva o zřízení zástavního práva ze dne 27.4.2018, právní účinky zápisu ke dni 24.7.2018, zápis proveden dne 15.8.2018.
Související zápisy:
Závazek neumožnit zápis nového zást. práv namísto starého.
Listina:
Smlouva o zřízení zástavního práva ze dne 27.4.2018, právní účinky zápisu ke dni 24.7.2018, zápis proveden dne 15.8.2018.

Tato omezení jsou zapsána na listu vlastnictví č. 10996, katastrální zemí Trutnov,
ohledně nichž se společnost Hetta & Consult s.r.o., se sídlem Jiráskova 81/13, Hodolany, 779 00 Olomouc, písemně závazala po doplacení celého úvěru, vystavit všechny nezbytné listiny (dokumenty) ke zrušení výše uvedeného zástavního práva a souvisejících omezení k nemovitým věcem představujících předmět aukce – viz. Vyčíslení pohledávky zástavního věřitele, souhlas se zaslání výtěžku aukce, závazek odstranit kvitanci, které tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky.
Bytová jednotka je obývána třetí osobou, která má povinnost se z bytové jednotky bezodkladně vystěhovat.

Zadavatel aukce prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu aukce vázly další zástavní práva mimo výše uvedené, žádné další dluhy ani věcná břemena či jiné právní vady, které by mohly omezovat budoucího vlastníka v nakládání a užívání předmětu aukce.
Organizátor upozorňuje, že údaje o předmětu aukce, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu aukce váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.
Popis nemovitých věcí, resp. předmětu aukce
Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím, které je situováno v původním prefabrikovaném umakartovém bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. V r. 2014 byla provedena částečná renovace jednotky, při které bylo pořízené nové sociální zařízení a vybavení kuchyně, z části byly položeny nové podlahy a obklady a bylo provedeno zasklení lodžie.
Bytová jednotka se nachází v VI. nadzemní podlaží panelového, podsklepeného, domu s celkem šesti nadzemními podlažími. Dům je vybaven osobním výtahem. Dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řád, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. V r. 2011 bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem, byla provedena oprava výtahu a střešní krytiny a původní okna byla vyměněna za nová včetně parapetů.
V r. 2015 byla provedena rekonstrukce stoupaček.

Popis předmětu aukce a stavu, v němž se předmět dražby nachází:
Podrobný popis nemovitostí je uveden ve znaleckém posudku číslo 18931-1682/2018 Oceňovací a znalecké kanceláře s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář: Sušilova 1938/26, Přerov ze dne 13.12.2018. Znalecký posudek je k nahlédnutí u organizátora a na www.drazebnisin.cz.

Cena předmětu dražby:
Cena obvyklá předmětu aukce podle výše uvedeného znaleckého posudku je 1.650.000,- Kč, slovy: jedenmilionšestsetpadesáttisíc korun českých.

Doba prohlídek předmětu aukce:
Prohlídka nemovitých věcí, resp. předmětu aukce se uskuteční po dohodě s dražebníkem, místem setkání zájemců o prohlídku bude před předmětem aukce na adrese: Lnářská 597, 541 01 Trutnov.
Prohlídku bude zajišťovat a konkrétní informace na místě poskytne organizátor nebo jím pověřená osoba.
Organizátor aukce negarantuje možnost fyzické prohlídky nemovitosti z důvodu, že nejsou k dispozici klíče od nemovitosti.
Vyvolávací cena, minimální příhoz:
Vyvolávací cena: 900.000,- (slovy: devětsettisíc korun českých)
Minimální příhoz: 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých).

Aukční jistota: 100.000,- Kč

Vyvolávací cena:
Odhadní cena:
Min. příhoz:
Jistota:
1.prohlídka:
2.prohlídka:
Forma prodeje:
Kategorie:
Kraj:
Okres:
Město:
Městká část/obec:

900 000 Kč
1 650 000 Kč
10 000 Kč
100 000 Kč
dohodou
dohodou
aukce - elektronická / anglická
Nemovitosti - Byty
Královéhradecký kraj
Trutnov
Trutnov
TrutnovDokumenty:
Aukční vyhláška Znalecký posudek 1845_registracni-formular-pro-aukci…