Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 33 aukcí | 197 dražeb | 7 veřejných zakázek

Dražba bytu 3+1 v obci Bylany

Evid. číslo: DE1934

Do začátku dražby zbývá:

obnovit ručně

Účastnit se e-dražby

Datum začátku:
Aktuální čas:
Poslední refresh stránky:
Evidenční číslo dražby:
Nejnižší podání:
Mnimální příhoz:

25.06.2024 10:00:00

10:39:16
DE1934
1 530 000 Kč
20 000 Kč



Dražebník/vyhlašovatel:
Radek Zahradník - Olomoucký kraj, Přerov
Fyzická osoba
Tel: 777751867
kontaktovat www.ebond.cz


Dražba bytu 3+1 v obci Bylany
Dražba bytu 3+1 v obci Bylany Dražba bytu 3+1 v obci Bylany



Popis:

A.
- bytová jednotka č. 66/3 – způsob využití: byt, typ jednotky: byt. z.,
vymezena v budově Bylany, č.p. 66, bydlení, LV 1013, stojící na pozemku parc. č. St. 161/2, LV 1013
- podíl na společných částech domu Bylany č.p. 66, bydlení, LV 1013, stojící na pozemku parc. č. St. 161/2, a na společných částech pozemku parc. č. St. 161/2 - zastavěná plocha a nádvoří, LV 1013, o velikosti 44/100

vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, katastrální území Bylany, okres Chrudim, obec Bylany, na listu vlastnictví č. 1027.
Výše uvedené nemovité věci zadavatel nabyl na základě Smlouvy kupní ze dne 02.07.2021, právní účinky zápisu k okamžiku 19.08.2021 10:08:15, zápis proveden dne 11.10.2021. Je tudíž jejich výlučným vlastníkem.

B.
- Pozemek parc. č. 178/16 – výměra: 273 m2, druh pozemku - orná půda, způsob ochrany: zemědělský půdní fond

vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim, katastrální území Bylany, okres Chrudim, obec Bylany, na listu vlastnictví č. 1036.
Výše uvedené nemovité věci zadavatel nabyl na základě Smlouvy kupní ze dne 02.07.2021, právní účinky zápisu k okamžiku 19.08.2021 10:08:15, zápis proveden dne 11.10.2021. Je tudíž jejich výlučným vlastníkem.
Popis předmětu dražby:
Jedná se o bytovou jednotku 3+1 o výměře 60 m2, která se nachází ve 3. NP bytového domu se 3 nadzemními podlažími, kdy jednotlivé bytové jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Bytový dům je řešen jako okál (montovaná dřevostavba). Za domem se nachází zahrada. K bytové jednotce patří podíl v rozsahu 44/100 na společných částech domu a pozemku.
Pozemek o výměře 273 m2 označený jako orná půda se nachází vedle bytového domu.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Doba prohlídek předmětu dražby:
Prohlídka předmětu dražby se uskuteční po dohodě s dražebníkem (kontakty v záhlaví této vyhlášky). Místo setkání zájemců o prohlídku bude před rodinným domem na adrese Bylany 66, 538 01 Bylany.
Prohlídku bude zajišťovat a konkrétní informace na místě poskytne dražebník nebo jím pověřená osoba.

Cena předmětu dražby, minimální příhoz:
Cena předmětu dražby byla zjištěna „Odborným vyjádřením k tržní hodnotě“ ze dne 17.1.2024 Znalecké společnosti s.r.o., IČ: 29042054, Palackého 715/5, 110 00 Praha 1., která ocenila předmět dražby na částku 2,000.000,- Kč, (slovy: dvamilionykorunčeských).

Nejnižší podání činí: 1,530.000,- Kč, slovy: jedenmilionpětsetřicettisíckorunčeských
Stanovený minimální příhoz: 20.000,- Kč, slovy: dvacettisíckorunčeských

Dražební jistota: 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíckorunčeských.

Vyvolávací cena:
Odhadní cena:
Min. příhoz:
Jistota:
1.prohlídka:
2.prohlídka:
Forma prodeje:
Kategorie:
Kraj:
Okres:
Město:
Městká část/obec:

1 530 000 Kč
2 000 000 Kč
20 000 Kč
100 000 Kč
dohodou
dohodou
dražby - elektronická / dobrovolná
Nemovitosti - Byty
Pardubický kraj
Chrudim
Bylany
Bylany



Dokumenty:
Dražební vyhláška Znalecký posudek 1934_registracni-formular-s-1771-drazby…