Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 15 aukcí | 122 dražeb | 7 veřejných zakázek

Dražba RD Ondrášov

Evid. číslo: DE1826

Do začátku dražby zbývá:

obnovit ručně

Účastnit se e-dražby

Datum začátku:
Aktuální čas:
Poslední refresh stránky:
Evidenční číslo dražby:
Nejnižší podání:
Mnimální příhoz:

09.01.2019 10:00:00

15:27:56
DE1826
890 000 Kč
5 000 KčDražebník/vyhlašovatel:
Radek Zahradník - Olomoucký kraj, Přerov
Fyzická osoba
Tel: 777751867
kontaktovat www.ebond.czDražba RD Ondrášov
Dražba RD Ondrášov Dražba RD Ondrášov Dražba RD Ondrášov Dražba RD Ondrášov Dražba RD Ondrášov Dražba RD Ondrášov Dražba RD OndrášovPopis:


- Pozemek parc. č. 157 – zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Ondrášov, č.p. 52, bydlení
- Pozemek parc. č. 158 – zahrada
- Pozemek parc. č. 159 – orná půda

vše zapsáno na Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, list vlastnictví č. 8, katastrální území Ondrášov, obec Moravský Beroun, okres Olomouc.

Na předmětu dražby váznou tato omezení:
- Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky ve výši 531 783,- Kč s příslušenstvím pro Dubovská Stanislava, nar. 21.2.1953, bytem Nádražní 222, 793 05 Moravský Beroun dle Smlouvy o zařízení zástavního práva ze dne 10.9.2012, právní účinky vkladu práva ke dni 11.9.2012.
- Zahájení exekuce – pověřený soudní exekutor: JUDr. Lukáš Jícha, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov dle Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce č.j. 203 EX-458232017-8 ze dne 29.11.2017, právní účinky zápisu ke dni 30.11.2017, zápis proveden dne 5.12.2017.
Související zápisy:
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti č.j. 203 EX-45823/2017-13 ze dne 30.11.2017, právní účinky zápisu ke dni 30.11.2017, zápis proveden dne 8.12.2017.
Dražební vyhláška – odročené jednání na neurčito dle Usnesení soudního exekutora o nařízení dražebního jednání č.j. 203 EX-45823/2017-44 ze dne 23.5.2018 - odročení, právní účinky zápisu ke dni 24.5.2018, zápis proveden dne 5.6.2018 a dle Usnesení soudního exekutora o nařízení dražebního jednání č.j. 203 EX-45823/2017-54 – odročení na neurčito ze dne 6.6.2018, právní účinky zápisu ke dni 8.6.2018, zápis proveden dne 13.6.2018.
- Rozhodnutí o úpadku – insolvenční správce AIKVLK.CZ v.o.s., IČ: 02413639, se sídlem Č. Drahlovského 871/17, 750 02 Přerov dle Usnesení insolvenčního soudu o úpadku – Krajský soud v Ostravě č.j. KSOS 31 INS-7279/2018 A-9 ze dne 4.6.2018, zápis proveden dne 7.6.2018.

Zpeněžením nemovitostí v insolvenčním řízení je naplněna podmínka zániku omezení vlastnických práv ke zpeněžovaným nemovitostem dle ust. § 167 odst. 4, resp. § 283 odst. 5 a § 285 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v pozdějším znění zpeněžením předmětu dražby zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, jakož i věcná břemena, která zatěžují zpeněžovaný majetek a která jsou podle ustanovení tohoto zákona v insolvenčním řízení neúčinná. Podle ustanovení § 299 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v pozdějším znění zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkursu zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Navrhovatel prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu dražby vázly další zástavní práva mimo výše uvedené, žádné další dluhy ani věcná břemena či jiné právní vady, které by mohly omezovat budoucího vlastníka v nakládání a užívání předmětu dražby.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.
Stručný popis nemovitosti:
Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený RD s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Dům se nachází v zastavěné, okrajové části v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a septik. Dále je možné napojení na hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízení. Stáří objektu je přes 100 roků a v průběhu celkové životnosti procházel postupně rekonstrukce a modernizacemi. V r. 2006 – 2007 byla provedena přístavba k původnímu RD, včetně opravy původní střešní konstrukce, položení nové krytiny, vyměněna původní okna za plastová. V domě je započata modernizace vnitřního vybavení. Parkování je možné na vlastním pozemku. Rodinný dům se jeví jako stavba se zanedbanou údržbou a je předpoklad provedení menší stavebních úprav.

Popis předmětu dražby a stavu, v němž se předmět dražby nachází:
Podrobný popis nemovitostí je uveden ve znaleckém posudku číslo 18730-1481/2018 Oceňovací a znalecké kanceláře s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář: Sušilova 1938/26, Přerov ze dne 1.11.2018. Znalecký posudek je k nahlédnutí u dražebníka a na www.drazebnisin.cz.

Cena předmětu dražby:
Cena obvyklá předmětu dražby podle výše uvedeného znaleckého posudku je 1.335.000,- Kč, slovy: jedenmiliontřistatřicetpěttisíc korun českých .

Nejnižší podání činí 890.000,- Kč, slovy: osmsetdevadesáttisíc korun českých
Minimální příhoz činí 5.000,- Kč, slovy: pěttisíc korun českých

Dražební jistota:
Dražební jistota byla stanovena na částku 80.000,- Kč,

Vyvolávací cena:
Odhadní cena:
Min. příhoz:
Jistota:
1.prohlídka:
2.prohlídka:
Forma prodeje:
Kategorie:
Kraj:
Okres:
Město:
Městká část/obec:

890 000 Kč
1 335 000 Kč
5 000 Kč
80 000 Kč
12.12.2018 14:00:00
03.01.2019 14:00:00
dražby - elektronická / dobrovolná
Nemovitosti - Domy a vily
Olomoucký kraj
Olomouc
Moravský Beroun
OndrášovDokumenty:
Dražební vyhláška Znalecký posudek 1826_registracni-formular-cestne…