Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 32 aukcí | 185 dražeb | 7 veřejných zakázek

Dražba podílu id. 1/2 na objektu rodinné rekreace Lužná, okr. Šumperk

Evid. číslo: DE1920

Do začátku dražby zbývá:

obnovit ručně

Účastnit se e-dražby

Datum začátku:
Aktuální čas:
Poslední refresh stránky:
Evidenční číslo dražby:
Nejnižší podání:
Mnimální příhoz:

15.12.2022 09:00:00

05:20:04
DE1920
690 000 Kč
5 000 KčDražebník/vyhlašovatel:
Radek Zahradník - Olomoucký kraj, Přerov
Fyzická osoba
Tel: 777751867
kontaktovat www.ebond.czDražba podílu id. 1/2 na objektu rodinné rekreace Lužná, okr. Šumperk
Dražba podílu id. 1/2 na objektu rodinné rekreace Lužná, okr. Šumperk Dražba podílu id. 1/2 na objektu rodinné rekreace Lužná, okr. Šumperk Dražba podílu id. 1/2 na objektu rodinné rekreace Lužná, okr. Šumperk Dražba podílu id. 1/2 na objektu rodinné rekreace Lužná, okr. Šumperk Dražba podílu id. 1/2 na objektu rodinné rekreace Lužná, okr. Šumperk Dražba podílu id. 1/2 na objektu rodinné rekreace Lužná, okr. Šumperk Dražba podílu id. 1/2 na objektu rodinné rekreace Lužná, okr. ŠumperkPopis:

Podíl id. ½ na:
- Pozemek parc. č. St. 62 – zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Lužná, č.e. 23, rod. rekr.
Stavba stojí na pozemku parc. č. St. 62
- Pozemek parc. č. 261/3 – ostatní plocha
vše zapsáno na LV č. 29 pro obec Kopřivná a kat. území Lužná u Hanušovice u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk.
Výše uvedené nemovité věci zadavatel nabyl na základě Kupní smlouvy ze dne 16.09.2021, právní účinky zápisu k okamžiku 24.09.2021 08:45:00, zápis proveden dne 15.10.2021, je tudíž jejich výlučným vlastníkem.
Navrhovatel prohlašuje, že na předmětu dražby neváznou žádná zástavní práva, věcná břemena, exekuce, žádné právní vady, nedoplatky za služby ani jakékoliv jiné dluhy, které by mohly omezovat budoucího vlastníka v nakládání a užívání předmětu dražby.

Popis předmětu dražby a stavu, v němž se předmět dražby nachází:
Jedná se o přízemní, částečně podsklepený objekt rodinné rekreace ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru. Objekt je pravděpodobně napojen na inženýrské sítě: elektro, přírodní vodní zdroj a odpadní jímku.
Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením

Podrobný popis nemovitostí a jejich stavu je uveden ve znal. posudku číslo 23845/2022 ze dne 19.5.2022 a jeho dodatku č. 1 ze dne 25.10.2022 Oceňovací a znalecké kanceláře s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 808/66, Praha, kancelář: Sušilova 1938/26, Přerov a tyto jsou k nahlédnutí u dražebníka a na www. drazebnisin.cz.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.Cena předmětu dražby:
Cena obvyklá nemovitostí, které jsou předmětem dražby je podle výše uvedeného znaleckého posudku 1,050.000,- Kč (slovy: jedenmilionpadesáttisíckorunčeských).

Nejnižší podání činí 690.000,- Kč, slovy: šestsetdevadesáttisíckorunčeských.
Minimální příhoz činí 5.000,- Kč slovy: pěttisíckorunčeských.
Účastníci dražby činí svá podání v korunách českých.

Dražební jistota:
Dražební jistota byla stanovena na částku 100.000,- Kč

Vyvolávací cena:
Odhadní cena:
Min. příhoz:
Jistota:
1.prohlídka:
2.prohlídka:
Forma prodeje:
Kategorie:
Kraj:
Okres:
Město:
Městká část/obec:

690 000 Kč
1 050 000 Kč
5 000 Kč
100 000 Kč
07.12.2022 12:30:00
08.12.2022 12:30:00
dražby - elektronická / dobrovolná
Nemovitosti - Chaty a rekreační objekty
Olomoucký kraj
Šumperk
Kopřivná
Lužná u HanušovicDokumenty:
Dražební vyhláška Znalecký posudek 1920_registracni-formular-cestne… 1920_znal-posudek.pdf