Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 15 aukcí | 122 dražeb | 7 veřejných zakázek

Dražba id. 1/2 RD Žabčice

Evid. číslo: DE1825

Do začátku dražby zbývá:

obnovit ručně

Účastnit se e-dražby

Datum začátku:
Aktuální čas:
Poslední refresh stránky:
Evidenční číslo dražby:
Nejnižší podání:
Mnimální příhoz:

18.12.2018 12:00:00

15:28:17
DE1825
360 000 Kč
3 000 KčDražebník/vyhlašovatel:
Radek Zahradník - Olomoucký kraj, Přerov
Fyzická osoba
Tel: 777751867
kontaktovat www.ebond.cz


Dražba id. 1/2 RD Žabčice
Dražba id. 1/2 RD Žabčice Dražba id. 1/2 RD Žabčice Dražba id. 1/2 RD Žabčice Dražba id. 1/2 RD Žabčice Dražba id. 1/2 RD Žabčice Dražba id. 1/2 RD Žabčice Dražba id. 1/2 RD ŽabčicePopis:


Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2:
- Pozemek parc. č. 361 – zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Žabčice č.p. 9, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p. č.: 361

vše zapsáno na Katastrálním úřadě pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - venkov, list vlastnictví č. 15, katastrální území Žabčice, obec Žabčice, okres Brno - venkov.

Na předmětu dražby váznou tato omezení:

- Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky pro Audentes s.r.o., IČ: 05484669, se sídlem Římská 103/12, Vinohrady, 120 00 Praha: Existující, Smlouva o úvěru č. 13748 ze dne 14.1.2014 ve výši 319 600,00 Kč, Budoucí určená druhem a dobou vzniku, Budoucí pohledávky do celkové výše 8.000.000,- Kč, které zástavnímu věřiteli budou vznikat do 14.1.2054, a to z výše citované smlouvy o úvěru a ze smluv o úvěru, které budou uzavřeny do 14.1.2054 mezi zástavním věřitelem a úvěrovanými dle Smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 14.1.2014, právní účinky zápisu ke dni 20.1.2014, zápis proveden dne 18.2.2014 a dle Souhlasného prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky ze dne 23.6.2017, právní účinky zápisu ke dni 27.6.2017, zápis proveden dne 18.7.2017.
- Zahájení exekuce – pověřený soudní exekutor: JUDr. Petr Kocián, Veveří 125, 616 45 Brno dle Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce – Exe. úřad Brno – venkov č.j. 137 EX-5821/2013-8 ze dne 22.7.2013, právní moc ke dni 1.10.2013, právní účinky zápisu ke dni 25.4.2017, zápis proveden dne 27.4.2017.
Související zápisy:
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k id. ½ dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí Exe. úřadu Brno – venkov č.j. 137 EX-5821/2013-49 ze dne 24.4.2017, právní účinky zápisu ke dni 25.4.2017, zápis proveden dne 28.4.2017.
- Nařízení exekuce – pověřený soudní exekutor: Mgr. Lucie Valentová, Exe. úřad Brno – město, Cejl, 494/25, 602 00 Brno dle Usnesení soudu o nařízení exekuce č.j. 19 Nc-6420/2009-5 Okresní soud Brno – venkov ze dne 19.10.20019, právní moc ke dni 9.7.2010, právní účinky zápisu ke dni 23.5.2017, zápis proveden dne 5.6.2017.
Související zápisy:
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k podílu id. ½ dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí Exe. úřadu Brno – město č.j. 169 EX-7333/2011-89 ze dne 23.5.2017, právní účinky zápisu ke dni 23.5.2017, zápis proveden dne 7.7.2017 a dle Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení Exe. úřadu Brno-město č.j. 169 EX-7333/2011-89 ze dne 23.5.2017, právní moc ke dni 30.5.2017, právní účinky zápisu ke dni 9.8.2017, zápis proveden dne 16.8.2017.
- Zahájení exekuce – pověřený soudní exekutor: JUDr. Juraj Podkonický, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 dle Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce č.j. 067 EX 23557/17-8 ze dne 9.11.2017, právní účinky zápisu ke dni 13.11.2017, zápis proveden dne 14.11.2017.
Související zápisy:
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k id. ½ dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí Exe. úřadu Praha 5, č.j. 067 EX-23557/2017-10 ze dne 13.11.2017, právní účinky zápisu ke dni 16.11.2017, zápis proveden dne 23.11.2017.
- Zahájení exekuce – pověřený soudní exekutor . JUDr. Lukáš Jícha, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov dle Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce č.j. 203 EX 6812/2018-11 ze dne 6.4.2018, právní účinky zápisu ke dni 10.4.2018, zápis proveden dne 13.4.2018.
Související zápisy:
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k id. ½ dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí Exe. úřadu Přerov č.j. 203 EX-06812/2018-17 ze dne 10.4.2018, právní účinky zápisu ke dni 10.4.2018, zápis proveden dne16.4.2018.
- Zahájení exekuce – pověřený soudní exekutor: JUDr. Lukáš Jícha, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov dle Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce č.j. 203 EX-06812/2018-11 ze dne 6.4.2018, právní účinky zápisu ke dni 10.4.2018, zápis proveden dne13.4.2018.
Související zápisy:
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti k id. ½ dle Exekučního příkazu k prodeji nemovitých věcí Exe. úřadu Přerov č.j. 203 EX-06812/2018-17 ze dne 10.4.2018, právní účinky zápisu ke dni 10.4.2018, zápis proveden dne 16.4.2018.
- Rozhodnutí o úpadku dle Usnesení insolvenčního soudu o prohlášení konkursu, o úpadku Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 31 INS-3308/2018 A-12 ze dne 16.5.2018, právní účinky zápisu ke dni 16.5.2018, zápis proveden dne 18.5.2018.
Související zápisy:
Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona dle Usnesení insolvenčního soudu o prohlášení konkurzu, o úpadku Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 31 INS-3308/2018 A-12 ze dne 16.5.2018, právní účinky zápisu ke dni 16.5.2018, zápis proveden dne 18.5.2018.

V souladu s ustanovením § 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v pozdějším znění zpeněžením předmětu dražby zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, jakož i věcná břemena, která zatěžují zpeněžovaný majetek a která jsou podle ustanovení tohoto zákona v insolvenčním řízení neúčinná. Podle ustanovení § 299 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v pozdějším znění zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkursu zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Navrhovatel prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu dražby vázly další zástavní práva mimo výše uvedené, žádné další dluhy ani věcná břemena či jiné právní vady, které by mohly omezovat budoucího vlastníka v nakládání a užívání předmětu dražby.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.
Stručný popis nemovitosti:
Jedná se o přízemní, nepodsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru velkého písmene „L“ a nachází se v zastavěné, centrální části obce Žabčice v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Dům je z r. 1943 a je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. V průběhu let dům procházel rekonstrukcemi a modernizacemi. V r. 2008 byla provedení kompletní modernizace vnitřního vybavení domu a částečně byl instalován kontaktní zateplovací systém. Nachází se v něm jedna bytová jednotka 2+1 s kompletním sociálním zařízením. Jedná se o stavbu v dobrém technickém stavu s pravidelnou údržbou.


Popis předmětu dražby:
Popis předmětu dražby a stavu, v němž se předmět dražby nachází:
Podrobný popis nemovitostí je uveden ve znaleckém posudku číslo 18703-1454/2018 Oceňovací a znalecké kanceláře s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář: Sušilova 1938/26, Přerov ze dne 25.10.2018. Znalecký posudek je k nahlédnutí u dražebníka a na www.drazebnisin.cz.

Cena předmětu dražby:
Cena obvyklá předmětu dražby podle výše uvedeného znaleckého posudku je 360.000,- Kč, slovy: třistašedesáttisíc korun českých.

Nejnižší podání činí 360.000 ,- Kč, slovy: třistašedesáttisíc korun českých
Minimální příhoz činí 3.000,- Kč, slovy: třitisíce korun českých

Dražební jistota:
Dražební jistota byla stanovena na částku 30.000,- Kč

Vyvolávací cena:
Odhadní cena:
Min. příhoz:
Jistota:
1.prohlídka:
2.prohlídka:
Forma prodeje:
Kategorie:
Kraj:
Okres:
Město:
Městká část/obec:

360 000 Kč
360 000 Kč
3 000 Kč
30 000 Kč
06.12.2018 12:00:00
11.12.2018 13:00:00
dražby - elektronická / dobrovolná
Nemovitosti - Domy a vily
Jihomoravský kraj
Brno - venkov
Žabčice
ŽabčiceDokumenty:
Dražební vyhláška Znalecký posudek 1825_registracni-formular-cestne…