Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 16 aukcí | 124 dražeb | 7 veřejných zakázek

Dražba pozemku v Děpoltovicích, okr. Karlovy Vary

Evid. číslo: DE1829

Do začátku dražby zbývá:

obnovit ručně

Účastnit se e-dražby

Datum začátku:
Aktuální čas:
Poslední refresh stránky:
Evidenční číslo dražby:
Nejnižší podání:
Mnimální příhoz:

21.02.2019 10:00:00

05:44:13
DE1829
90 000 Kč
3 000 KčDražebník/vyhlašovatel:
Radek Zahradník - Olomoucký kraj, Přerov
Fyzická osoba
Tel: 777751867
kontaktovat www.ebond.cz


Dražba pozemku v Děpoltovicích, okr. Karlovy Vary
Dražba pozemku v Děpoltovicích, okr. Karlovy Vary Dražba pozemku v Děpoltovicích, okr. Karlovy VaryPopis:

Předmětem dražby je:

- pozemek parc. č. 91/13 – ostatní plocha

vše vedeno u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy Vary, katastr. území Děpoltovice, okres Karlovy Vary, obec Děpoltovice na listu vlastnictví č. 437.

Na předmětu dražby jsou zapsány tyto údaje:
- Předkupní právo pro Obec Děpoltovice, č.p. 44, 36225 Děpoltovice, IČ: 00573221 dle Smlouvy o zřízení věcného předkupního práva NZ-289/2008, ze dne 10.9.2008, právní účinky vkladu práva ke dni 11.9.2008.
- Zástavní právoz rozhodnutí správního orgánu pro pohledávku ve výši 23.484,- Kč s příslušenstvím pro Českou republiku, IČ: 00000001-001, vykonává: Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Krymská 2011/2a, 36001 Karlovy Vary dle Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Karlovarský kraj, ÚzP v Karlových Varech – 720053/2018/2401-80541-404870 ze dne 2.7.2018, právní účinky zápisu ke dni 2.7.2018, zápis proveden dne 25.7.2018.
Související zápisy:
Závazek nezajistit zást. pr. ve výhodnějším pořadí nový dluh dle Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Karlovarský kraj, ÚzP v Karlových Varech – 720053/2018/2401-80541-404870 ze dne 2.7.2018, právní účinky zápisu ke dni 2.7.2018, zápis proveden dne 25.7.2018.
Závazek neumožnit zápis nového zást. práva namísto starého dle Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva Finanční úřad pro Karlovarský kraj, ÚzP v Karlových Varech – 720053/2018/2401-80541-404870 ze dne 2.7.2018, právní účinky zápisu ke dni 2.7.2018, zápis proveden dne 25.7.2018
- Zahájení exekuce – pověřený soudní exekutor: JUDr. Ingrid Švecová, Seifertova 455/17, 13000 Praha 3 dle Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce EÚ Praha 3, JUDr. Ingrid Švecová 091 EX-01108/2018-007 ze dne 6.6.2018, právní účinky zápisuke dni 13.8.2018, zápis proveden dne 15.8.2018.
Související zápisy:
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti EÚ Praha 3, JUDr. Ingrid Švecová 091 EX-01108/2018-017 ze dne 13.8.2018, právní účinky zápisu ke dni 13.8.2018, zápis proveden dne 24.8.2018.
- Rozhodnutí o úpadku pro Kazda Tomáš a Kazdová Miloslava - insolvenční správce: JUDr. Přemysl Kamenář, IČ: 66201608, se sídlem Sládkova 449/22, 40502 Děčín, provozovna Perlová 60/14, 30100 Plzeň dle Usnesení insolvenčního soudu o úadku – Krajský soud v Plzni, KSPL 54 INS-14102/2018-A-9 ze dne 4.9.2018, právní účinky zápisu ke dni 5.9.2018, zápis proveden dne 7.9.2018

Zpeněžením nemovitostí v insolvenčním řízení je naplněna podmínka zániku omezení vlastnických práv ke zpeněžovaným nemovitostem dle ust. § 167 odst. 4, resp. § 283 odst. 5 a § 285 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 285 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v pozdějším znění zpeněžením předmětu dražby zanikají v rozsahu, v němž se týkají zpeněženého majetku, účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, jakož i věcná břemena, která zatěžují zpeněžovaný majetek a která jsou podle ustanovení tohoto zákona v insolvenčním řízení neúčinná. Podle ustanovení § 299 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v pozdějším znění zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkursu zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Navrhovatel prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu dražby vázly další zástavní práva mimo výše uvedené, žádné další dluhy ani věcná břemena či jiné právní vady, které by mohly omezovat budoucího vlastníka v nakládání a užívání předmětu dražby.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Popis předmětu dražby a stavu, v němž se předmět dražby nachází:
Podrobný popis nemovitostí je uveden ve znaleckém posudku č. 36/3101d/2018 ze dne 15.11.2018 znalce Ing. Jiřího Racka, Štěpánka 424/30, 434 01 Most. Znalecký posudek je k nahlédnutí u dražebníka a na www.drazebnisin.cz.

Cena předmětu dražby:
Cena obvyklá předmětu dražby podle výše uvedeného znaleckého posudku je 90.000,- Kč, slovy: devadesáttisíc korun českých.

Nejnižší podání činí 90.000,- Kč, slovy: devadesáttisíc korun českých
Minimální příhoz činí 3.000,- Kč, slovy: třitisíce korun českých

Dražební jistota:
Dražební jistota byla stanovena na částku 30.000,- Kč

Vyvolávací cena:
Odhadní cena:
Min. příhoz:
Jistota:
1.prohlídka:
2.prohlídka:
Forma prodeje:
Kategorie:
Kraj:
Okres:
Město:
Městká část/obec:

90 000 Kč
90 000 Kč
3 000 Kč
30 000 Kč
12.02.2019 08:00:00
13.02.2019 08:00:00
dražby - elektronická / dobrovolná
Nemovitosti - Pozemky
Karlovarský kraj
Karlovy Vary
Děpoltovice
DěpoltoviceDokumenty:
Dražební vyhláška Znalecký posudek 1829_registracni-formular-cestne…