Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 21 aukcí | 172 dražeb | 7 veřejných zakázek

Od dražby upuštěno -Nedobrovolná fyzická dražba bytu 3+1 v Kroměříži

Evid. číslo: DF1891

Do začátku dražby zbývá:

obnovit ručně

Účastnit se e-dražby

Datum začátku:
Aktuální čas:
Poslední refresh stránky:
Evidenční číslo dražby:
Nejnižší podání:
Mnimální příhoz:

04.10.2021 08:00:00

23:39:01
DF1891
2 200 000 Kč
10 000 KčDražebník/vyhlašovatel:
Radek Zahradník - Olomoucký kraj, Přerov
Fyzická osoba
Tel: 777751867
kontaktovat www.ebond.cz


Od dražby upuštěno -Nedobrovolná fyzická dražba bytu 3+1 v Kroměříži
Od dražby upuštěno -Nedobrovolná fyzická dražba bytu 3+1 v KroměřížiPopis:

Označení a popis předmětu dražby:
- jednotka č. 3790/19 - byt – vymezeno v: budova Kroměříž, č.p. 3790, bydlení , LV 5711, na parcele St. 5136 - zastavěná plocha a nádvoří, LV 5711
- Spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 733/23473 na listu vlastnictví 5711, tak jak je zapsáno na LV č. 8860 a LV č. 5711 pro obec a katastrální území Kroměříž u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž.
Bytová jednotka, která je předmětem dražby je o velikosti 3+1 a nachází se v 5. NP bytového domu v zástavbě domů na ulici Obvodová v Kroměříži. Vybavení bytu standardní, původní stav. Okna jsou orientována na sever a východ. Na bytovém domě je prováděna pravidelná údržba. Příslušenství tvoří přípojky sítí – voda, plyn, elektřina a kanalizace. Průkaz energetické náročnosti budovy je kategorie D. Vlastník neumožnil znalci prohlídku bytu, znalec mohl nahlédnout pouze ze společné chodby do chodby bytu a obývacího pokoje.
Na předmětu dražby jsou tato věcná práva zatěžující nemovitost:
Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky ve výši 1.000.000,- Kč včetně jejího příslušenství
Oprávnění pro:
G.P.Investments a.s., Ostrovského 253/3, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 28507461
Povinnost k
Jednotka: 3790/19
Listina: Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. zák. ze dne 31.03.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.03.2008. V-1418/20008-708
Listina: Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky ze dne 22.09.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 29.09.2020 08:00:00. Zápis proveden dne 21.10.2020. V-4363/2020-708
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva

Související zápisy
Podzástavní právo – zajištění pohledávky: Označená jiným způsobem, Podzástavní právo se zřizuje k zajištění stávajících a budoucích pohledávek až do výše 39.000.000,- Kč (z toho na jistině ve výši 19.500.000,- Kč a příslušenství), které budou vznikat do 01.07.2033, vyplývající ze Smlouvy o úvěru
Oprávnění pro:
NEY spořitelní družstvo, Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 26137755
Listina: Smlouva o zastavení pohledávky zajištěné zástavním právem č. 1332700059/ZSP/08B ze dne 15.10.2020.Právní účinky zápisu k okamžiku 16.10.2020 08:00:00. Zápis proveden dne 06.11.2020. V-4723/2020-708
Pořadí k 16.10.2020 08:00

Související zápisy
Započetí výkonu zást. práva dle zák. o spotřeb. úvěru
Listina: Vyrozumění zástavního věřitele o započetí výkonu zástavního práva dle zák. O spotř. Úvěru ze dne 29.10.2020. Právní účinky zápisu k okamžiku 30.10.2020 08:00:48. Zápis proveden dne 09.11.2020. Z-3627/2020-708

Zástavní práva a omezení dispozičních práv k předmětu dražby nedobrovolnou dražbou podle § 57 a § 58 ZVD zanikají zpeněžením, tj. vydražením předmětu dražby.
Podrobný popis předmětu dražby a jeho stavu je uveden ve znaleckém posudku číslo 5202/2021 ze dne 04.06.2021, který byl vypracován znalcem Zdeňkem Vašíčkem, Teplická 232, 753 01 Hranice. Znalecký posudek je k nahlédnutí u dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací a navrhovatel ani dražebník za nesprávnost těchto údajů nenesou odpovědnost.

Cena předmětu dražby:
Cena obvyklá předmětu dražby podle výše uvedeného znaleckého posudku je 2.234.225,- Kč.
Nejnižší podání činí 2.200.000,- Kč, slovy: dvamilionydvěstětisíc korun českých
Minimální příhoz činí 10.000,- Kč, slovy: desettisíc korun českých.

Dražební jistota:
Dražební jistota byla stanovena na částku 500.000,- Kč

Vyvolávací cena:
Odhadní cena:
Min. příhoz:
Jistota:
1.prohlídka:
2.prohlídka:
Forma prodeje:
Kategorie:
Kraj:
Okres:
Město:
Městká část/obec:

2 200 000 Kč
2 234 225 Kč
10 000 Kč
500 000 Kč
17.09.2021 17:00:00
24.09.2021 17:00:00
dražby - fyzická / nedobrovolná
Nemovitosti - Byty
Zlínský kraj
Kroměříž
Kroměříž
KroměřížDokumenty:
Dražební vyhláška Znalecký posudek 1891_oznameni-o-upusteni-od-drazby-konv…