Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 22 aukcí | 175 dražeb | 7 veřejných zakázek

Dražba RD Hranice, okr. Přerov

Evid. číslo: DE1895

Do začátku dražby zbývá:

obnovit ručně

Účastnit se e-dražby

Datum začátku:
Aktuální čas:
Poslední refresh stránky:
Evidenční číslo dražby:
Nejnižší podání:
Mnimální příhoz:

07.12.2021 10:00:00

17:16:23
DE1895
5 900 000 Kč
10 000 KčDražebník/vyhlašovatel:
Radek Zahradník - Olomoucký kraj, Přerov
Fyzická osoba
Tel: 777751867
kontaktovat www.ebond.cz


Dražba RD Hranice, okr. Přerov
Dražba RD Hranice, okr. Přerov Dražba RD Hranice, okr. Přerov Dražba RD Hranice, okr. Přerov Dražba RD Hranice, okr. Přerov Dražba RD Hranice, okr. Přerov Dražba RD Hranice, okr. Přerov Dražba RD Hranice, okr. Přerov Dražba RD Hranice, okr. Přerov Dražba RD Hranice, okr. Přerov Dražba RD Hranice, okr. Přerov Dražba RD Hranice, okr. PřerovPopis:

Předmět dražby:

- pozemek parc. č. St. 1588/1 – zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Hranice I – Město, č.p. 1382, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 1588/1
- pozemek parc. č. 2004/19 – zahrada

vše je zapsáno na LV č. 1469 pro obec Hranice a katastrální území Hranice u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice.

Výše uvedené nemovité věci nabyl zadavatel na základě usnesení soudního exekutora o udělení příklepu Exekutorského úřad Brno – venkov č.j. 137 Ex 20265/2011 -85 ze dne 29.08.2014, právní moc ke dni 19.09.2014, právní účinky zápisu k okamžiku 30.10.2014 19:15:48.

Navrhovatel prohlašuje, že na předmětu dražby neváznou žádná zástavní práva, věcná břemena, exekuce, žádné právní vady, nedoplatky za služby ani jakékoliv jiné dluhy, které by mohly omezovat budoucího vlastníka v nakládání a užívání předmětu dražby.

Popis předmětu dražby a stavu, v němž se předmět dražby nachází:
Jedná se o samostatně stojící, přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s částečně využitým podkrovím pod valbovou a z části mírnou sedlovou střechou krytou taškou pálenou a plechovou krytinou. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. V domě se nachází jedna bytová jednotka o velikosti 5+1 s bazénem a kompletním sociálním zařízením. Dům je cca 8-10 let neobýván a je určen k celkové rekonstrukci.

Podrobný popis nemovitostí a jejich stavu je uveden ve znal. posudku číslo 23066/2021 Oceňovací a znalecké kanceláře s.r.o., se sídlem: Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha, provozovna: Sušilova 1938/26, 750 02 Přerov ze dne 5.10.2021 a je k nahlédnutí u dražebníka a na www. drazebnisin.cz.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Cena předmětu dražby:
Cena obvyklá nemovitostí, které jsou předmětem dražby je podle výše uvedeného znaleckého posudku 5,9000.000,- Kč (slovy: pětmilionůdevětsettisíckorunčeských).

Nejnižší podání činí 5,9000.000,- Kč (slovy: pětmilionůdevětsettisíckorunčeských)
Minimální příhoz činí 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorunčeských)
Účastníci dražby činí svá podání v korunách českých.

Dražební jistota:
Dražební jistota byla stanovena na částku 200.000, - Kč

Vyvolávací cena:
Odhadní cena:
Min. příhoz:
Jistota:
1.prohlídka:
2.prohlídka:
Forma prodeje:
Kategorie:
Kraj:
Okres:
Město:
Městká část/obec:

5 900 000 Kč
5 900 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
01.12.2021 12:00:00
02.12.2021 14:00:00
dražby - elektronická / dobrovolná
Nemovitosti - Domy a vily
Olomoucký kraj
Přerov
Hranice
HraniceDokumenty:
Dražební vyhláška Znalecký posudek 1895_registracni-formular-cestne…