Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 22 aukcí | 175 dražeb | 7 veřejných zakázek

Dražba RD Choratice, okr. Děčín

Evid. číslo: DE1896

Do začátku dražby zbývá:

obnovit ručně

Účastnit se e-dražby

Datum začátku:
Aktuální čas:
Poslední refresh stránky:
Evidenční číslo dražby:
Nejnižší podání:
Mnimální příhoz:

13.12.2021 08:30:00

17:16:55
DE1896
2 400 000 Kč
10 000 KčDražebník/vyhlašovatel:
Radek Zahradník - Olomoucký kraj, Přerov
Fyzická osoba
Tel: 777751867
kontaktovat www.ebond.cz


Dražba RD Choratice, okr. Děčín
Dražba RD Choratice, okr. Děčín Dražba RD Choratice, okr. Děčín Dražba RD Choratice, okr. Děčín Dražba RD Choratice, okr. Děčín Dražba RD Choratice, okr. Děčín Dražba RD Choratice, okr. Děčín Dražba RD Choratice, okr. Děčín Dražba RD Choratice, okr. Děčín Dražba RD Choratice, okr. Děčín Dražba RD Choratice, okr. Děčín Dražba RD Choratice, okr. Děčín Dražba RD Choratice, okr. Děčín Dražba RD Choratice, okr. Děčín Dražba RD Choratice, okr. DěčínPopis:

- Pozemek parc. č. st. 140 - druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití zbořeniště
- Pozemek parc. č. 702/1 - druh pozemku zahrada
- Pozemek parc. č. 702/3 - druh pozemku zahrada
- Pozemek prac. č. 703/2 - druh pozemku zahrada
- Pozemek parc. č. 703/3 - druh pozemku zahrada
- Pozemek parc. č. 1310/3 - druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace
- Pozemek parc. č. 1311 - druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace
- Stavba Choratice, č.p. 7 – způsob využití rod. dům, stojící na pozemku parc. č. st. 109 – list vlastnictví č. 351, kdy předmětem dražby není pozemek pod touto stavbou, tedy pozemek parc. č. st. 109,
vše v katastrálním území Borek u Děčína (kód: 626929), obec Malšovice, okres Děčín. vedeno na listu vlastnictví (LV) č. 326 vedeného Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín.

V části B listu vlastnictví č. 326 jsou zapsána tato věcná práva ve prospěch nemovitosti:
- Věcné břemeno cesty pro: Stavba: Choratice, č.p. 7 k parcele: st. 81
Listina:
Pozemková kniha vložka 217/

V části C listu vlastnictví č. 326 jsou zapsána věcná práva zatěžující nemovitost:
- Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky:
Budoucí určená druhem a dobou vzniku, budoucí peněžité pohledávky do výši 1,170.000,- Kč z úvěrové smlouvy č. 2928/15/011/SME/PHP, které budou vznikat ode dne podepsání zástavní smlouvy do 22.5.2026 pro HL Investment Solutions s.r.o., IČ: 05980623, Na příkopě 988/31, Staré Město, 11000 Praha 1.
Povinnost k: parc. č. st. 140, parc. č. 1310/3, parc. č. 1311, parc. č. 702/1, parc. č. 702/3, parc. č. 703/2, parc. č. 703/3, stavba: Choratice č.p. 7.
Listina:
Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. z., o zákazu zcizení č. 2928/15/011/ZN/01 ze dne 15.9.2015, právní účinky zápisu k okamžiku 16.9.2015 09:40:50, zápis proveden dne 8.10.2015.
Listina:
Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky ze dne 6.3.2019, právní účinky zápisu k okamžiku 16.4.2019 08:00:00, zápis proveden dne 7.5.2019.
Související zápisy:
Podzástavní právo k zajištění pohledávky:
Budoucí určená druhem a dobou vzniku, dle smlouvy o revolvingovém úvěru reg. č. 0260/2017 a veškeré další dluhy specifikované v zajištěných dluzích uvedených ve smlouvě o zastavení pohledávek zajištěných zástavním právem k nemovitosti reg. č. 0260/2017.11af do celkové maximální výše 60.000.000,- Kč vznikajících po dobu do 31.10.2031.
Existující, dle smlouvy o revolvingovém úvěru reg. č. 0260/2017 až do výše 30.000.000,- Kč do zániku zajištěných dluhů pro Equa bank a.s., IČ: 47116102, Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8.
Listina:
Smlouva o zastavení pohledávky zajištěné zástavním právem reg. č. 0260/2017.11af ze dne 13.5.2019, právní účinky zápisu k okamžiku 14.5.2019 11:18:36, zápis proveden dne 4.6.2019.
Související zápisy:
Započetí výkonu zást. práva dle zák. o spotř. úvěru.
Listina:
Vyrozumění zástavního věřitele o započetí výkonu zást. práva dle zák. o spotř. úvěru HL Investment Solutions s.r.o. ze dne 21.5.2019, právní účinky zápisu k okamžiku 22.5.2019 08:00:00, zápis proveden dne 4.6.2019
- Zákaz zcizení bez předchozího písemného souhlasu oprávněného. Zákaz zcizení zástavy se sjednává na dobu existence zástavního práva a zanikne v okamžiku zániku takového zástavního práva, nejpozději však zanikne uplynutím dne 22.5.2026 pro HL Investment Solutions s.r.o., IČ: 05980623, Na příkopě 988/31, Staré Město, 11000 Praha 1.
Povinnost k: parc. č. st. 140, parc. č. 1310/3, parc. č. 1311, parc. č. 702/1, parc. č. 702/3, parc. č. 703/2, parc. č. 703/3, stavba: Choratice č.p. 7.
Listina:
Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. z., o zákazu zcizení č. 2928/15/011/ZN/01 ze dne 15.9.2015, právní účinky zápis k okamžiku 16.9.2015 09:40:50, zápis proveden dne 8.10.2015.
Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky ze dne 6.3.2019, právní účinky zápisu k okamžiku 16.4.2019 08:00:00, zápis proveden dne 7.5.2019.
- Zástavní právo smluvní k zajištění pohledávky:
Budoucí určená druhem a dobou vzniku, budoucí druhové peněžité pohledávky do výši 1.950.000,- Kč, které budou vznikat z úvěrové smlouvy č. 3715/15/021/SME/PRP, do 21.7.2023 pro HL Investment Solutions s.r.o., IČ: 05980623, Na příkopě 988/31, Staré Město, 11000 Praha 1.
Povinnost k: parc. č. 1310/3, parc. č. 1311, parc. č. 702/3, stavba: Choratice č.p. 7.
Listina:
Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. z., o zákazu zcizení č. 3715/15/021/ZN/01 ze dne 15.10.2015, právní účinky zápisu k okamžiku 15.10.2015 10:16:00, zápis proveden dne 6.11.2015.
Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky ze dne 6.3.2019, právní účinky zápisu k okamžiku 16.4.2019 08:00:00, zápis proveden dne 7.5.2019.
Související zápisy:
Podzástavní právo k zajištění pohledávky:
Budoucí určená druhem a dobou vzniku, dle smlouvy o revolvingovém úvěru reg. č. 0260/2017 a veškeré další dluhy specifikované v zajištěných dluzích uvedených ve smlouvě o zastavení pohledávek zajištěných zástavním právem k nemovitosti reg. č. 0260/2017.11af do celkové maximální výše 60.000.000,- Kč vznikajících po dobu do 31.10.2031.
Existující, dle smlouvy o revolvingovém úvěru reg. č. 0260/2017 až do výše 30.000.000,- Kč do zániku zajištěných dluhů pro Equa bank a.s., IČ: 47116102, Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8.
Listina:
Smlouva o zastavení pohledávky zajištěné zástavním právem reg. č. 0260/2017.11af ze dne 13.5.2019 11:18:36, zápis proveden dne 4.6.2019, právní účinky zápisu k okamžiku 14.5.2019 11:18:36, zápis proveden dne 4.6.2019.
Související zápisy:
Započetí výkonu zást. práva dle zák. o spotř. úvěru.
Listina:
Vyrozumění zástavního věřitele o započetí výkonu zást. práva dle zák. o spotř. úvěru HL Investment Solutions s.r.o. ze dne 21.5.2019, právní účinky zápisu k okamžiku 22.5.2019 08:00:00, zápis proveden dne 4.6.2019.
- Zákaz zcizení bez předchozího písemného souhlasu oprávněného. Zákaz zcizení zástavy zanikne v okamžiku zániku zástavního práva zřízeného k zástavě na základě zástavní smlouvy, nejpozději však zanikne uplynutím dne 21.7.2023 pro HL Investment Solutions s.r.o., IČ: 05980623, Na příkopě 988/31, Staré Město, 11000 Praha 1.
Povinnost k: parc. č. 1310/3, parc. č. 1311, parc. č. 702/3, stavba: Choratice č.p. 7.
Listina:
Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč. z., o zákazu zcizení č. 3715/15/021/ZN/01 ze dne 15.10.2015, právní účinky zápisu k okamžiku 15.10.2015 10:16:00, zápis proveden dne 6.11.2015.
Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky ze dne 6.3.2019, právní účinky zápisu k okamžiku 16.4.2019 08:00:00, zápis proveden dne 7.5.2019.

Podle ustanovení § 167 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v insolvenčním řízení zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Navrhovatel prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu dražby vázly další zástavní práva mimo výše uvedené, žádné další dluhy ani věcná břemena či jiné právní vady, které by mohly omezovat budoucího vlastníka v nakládání a užívání předmětu dražby.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.
Stručný popis nemovitosti:
Jedná se o samostatně stojící, částečně podsklepený (malý klenutý sklípek) rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a obytným podkrovím. 1. a 2.NP je neobývané, nevyklizené s množstvím různého materiálu a nábytku a je určen k celkové vnitřní rekonstrukci. V podkroví je bytová jednotka 3+1 v udržovaném, ale původním stavu, která je užívaná. Dům původně se třemi bytovými jednotkami, stáří cca 70 let, je již několik let z velké části neobývaný. Dům je napojený na obecní vodovod a elektro, odpad do jímky. Za domem je přístavek dílny a zimní zahrady nad garáží, vedle domu je původní skleník a před domem neudržovaný zapuštěný betonový bazén. Na pozemcích je dále bývalá patrová hospodářská budova, kde byly chlévy, která je však ve špatném technickém stavu (střešní krytina, omítky, podlahy, okna...).

Popis předmětu dražby a stavu, v němž se předmět dražby nachází:
Podrobný popis nemovitostí je uveden ve znaleckém posudku znalce Ing. Kamily Štěpánkové,
Dělnická 390, 252 41 Dolní Břežany číslo 1133 - 77/21 ze dne 27.9.2021. Znalecký posudek je k nahlédnutí u dražebníka a na www.drazebnisin.cz.


Cena předmětu dražby:
Cena obvyklá předmětu dražby podle výše uvedeného znaleckého posudku je 2,250.000,- Kč, slovy: dvamilionydvěstěpadesáttisíckorunčeských.

Nejnižší podání činí 2,400.000,- Kč, slovy: dvamilionyčtyřistatisíckorunčeských.

Minimální příhoz činí 10.000,- Kč, slovy: desettisíckorunčeských

Dražební jistota:
Dražební jistota byla stanovena na částku 630.000,- Kč

Vyvolávací cena:
Odhadní cena:
Min. příhoz:
Jistota:
1.prohlídka:
2.prohlídka:
Forma prodeje:
Kategorie:
Kraj:
Okres:
Město:
Městká část/obec:

2 400 000 Kč
2 250 000 Kč
10 000 Kč
630 000 Kč
26.11.2021 17:00:00
29.11.2021 08:00:00
dražby - elektronická / dobrovolná
Nemovitosti - Domy a vily
Ústecký kraj
Děčín
Malšovice
Borek u DěčínaDokumenty:
Dražební vyhláška Znalecký posudek 1896_registracni-formular-cestne…