Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 33 aukcí | 197 dražeb | 7 veřejných zakázek

Základní pravidla související se shromažďováním, zpracováním a ochranou osobních údajů


Radek Zahradník, dražebník, sídlem Přerov, Přerov I-Město, Žerotínovo nám. 641/15, IČ: 72987596, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle A, vložka 21072, oprávněný provádět dražby na základě koncesní listiny vydané Magistrátem města Přerov pod č.j. 2013/2231/ZU/Kd/10 ze dne 31.05.2013, jako správce osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) informuje Vás, klienty a uživatele webových stránek www.drazebnisin.cz, o způsobu shromažďování a ochraně osobních údajů.

Správce zpracovává pouze osobní údaje, které mu klienti poskytnou v souvislosti s využíváním služeb dražebního a aukčního portálu www.drazebnisin.cz. Jedná se nejčastěji o údaje, které mu sdělíte při registraci do portálu nebo které získá v souvislosti s tím, že používáte služby portálu www.drazebnisin.cz. Těmito údaji zejména jsou:

 • Jméno a příjmení, příp. titul, adresa trvalého bydliště, datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu, příp. cestovního pasu
 • Název obchodní společnosti, její sídlo, identifikační číslo a daňové číslo
 • Doručovací adresa není-li totožná s trvalým bydlištěm fyzické osoby nebo sídlem obchodní společnosti
 • Telefonní číslo
 • Datová schránka
 • E-mailová adresa
 • Číslo bankovního účtu
 • IP adresa Vámi používaného počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení, kterým přistupuje k portálu www.drazebnisin.cz

Údaje, které dražebníkovi poskytujete, jsou používány a zpracovávány proto, aby vám bylo umožněno účastnit se elektronických dražeb a aukcí na portálu www.drazebnisin.cz. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány zákonným a transparentním způsobem a pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro naplnění účelu, pro který jsou zpracovávány. Vaše osobní údaje poskytujete dražebníkovi dobrovolně. Mějte však na paměti, že některé osobní údaje jsou nezbytným předpokladem navázání vzájemného vztahu mezi dražebníkem a vámi a bez jejich poskytnutí není možné uzavřít smlouvu, zřídit vám uživatelský účet, atd. Můžete být také vyzváni k prokázání vaší totožnosti, aby si mohl dražebník ověřit vaši identitu. Pokud nebudete mít status ověřeného uživatele, nebude vám umožněna účast v elektronické dražbě či elektronické aukci. Svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k dražebnímu portálu udržujte v tajnosti. Platí přitom, že v závislosti na účelu, k němuž jsou osobní údaje zpracovávány, budou osobní údaje zpracovávány buď s vaším souhlasem, nebo i bez vašeho souhlasu, na základě jiného zákonného důvodu jejich zpracování. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím zasláním e-mailové zprávy na info@drazebnisin.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost nadále zpracovávat vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, který byl dán přede dnem jeho odvolání a dále na zpracování vašich osobních údajů na jiném právním základě než je udělení souhlasu.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům jsou pouze osoby, které s nimi potřebují nakládat při plnění svých úkolů a povinností pro dražebníka. Tyto osoby zachovávají o osobních údajích, s nimiž se seznamují, mlčenlivost.

 • spolupracující externí advokáti, finanční poradci, znalci vyhotovující znalecké posudky a průkazy energetické náročnosti budov,
 • osoby, které zajišťují a poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek je správce povinen některé vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Polici ČR či jiným orgánům činným v trestním řízení, celním orgánům a dalším orgánům veřejné správy.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Co se týče používaných malých datových souboru tzv. cookies, tak informace získané jejich pomocí nejsou nijak spojeny s vašimi osobními údaji a nepředstavují tak pro ně ani pro vás žádné nebezpečí.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu, kdy bude váš účet aktivní, budeme plnit vzájemnou smlouvu, poskytovat vám naše služby a dále po dobu nezbytnou k plnění archivační povinnosti podle platných právních předpisů, nejdéle však 10 let od ukončení poskytování služeb či smluvního plnění.

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte tato práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na přenesení osobních údajů
 • právo na opravu či doplnění osobních údajů;
 • právo na výmaz (právo „být zapomenut)“ v určitých případech;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.

Svá práva, stejně tak jako jakékoliv dotazy týkající se ochrany a zpracování vašich osobních údajů můžete uplatnit na kontaktech:

info@drazebnisin.cz
Tel.: +420 777 641 111
Adresa: Žerotínovo nám. 641/15, 750 02 Přerov
Dat. schránka: nmt4ks

Tato Základní pravidla shromažďování, zpracování a ochrany osobních údajů byla přijata 25.5.2018.