Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 33 aukcí | 197 dražeb | 7 veřejných zakázek

Pojmy


Aukce

forma obchodování, jejímž cílem je stanovení kupní ceny prostřednictvím soutěže. Po skončení aukce je mezi prodávajícím a soutěžícím s nejlepší aukční nabídkou uzavřena kupní smlouva. Podmínkou účasti na aukci je respektování provozního řádu a podmínek uvedených v aukční vyhlášce. Kupující a prodávající jsou povinni uzavřít mezi sebou kupní smlouvu.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ = Registrace do našeho systému a přihláška k účasti na aukci, který obsahuje identifikační údaje a čestné prohlášení žadatele, že:
 • identifikační údaje jsou úplné a pravdivé
 • je plně způsobilý provádět úkony v aukcích, jichž se bude účastnit
 • způsobilý k právním úkonům, resp. způsobilý jednat za danou právnickou osobu
 • souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se zpracováním veškerých svých osobních údajů a jejich využitím provozovatelem v souvislosti s prováděním aukcí
 • v případě změny Identifikačních údajů tyto bezodkladně oznámí Provozovateli
 • seznámil se s platným aukčním řádem a souhlasí s ním a zavazuje se jej dodržovat
 • v případě registrace do aukce se předem seznámil se všemi uveřejněnými informacemi o aukci
 • v případě, že dojde ke změně výše uvedených skutečností, se nebude účastnit žádné dražby a bezodkladně tyto změny oznámí provozovateli
FORMY AUKCÍ
 • ANGLICKÁ AUKCE = nejpoužívanější aukce začínající na vyvolávací, tedy minimální ceně, která je navyšována jednotlivými příhozy; výhercem je účastník s nejvyšší nabídkou
 • HOLANDSKÁ AUKCE = vyvolávací cena je postupně snižována směrem dolů, výhercem je účastník, který jako první cenu akceptuje
 • FIREMNÍ NÁKUPY = kupující poptává zboží či služby, účastníci, tedy prodejci, nabízí cenu; výhercem je prodejce s nejlepší nabídkou
 • VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ = účastníci předkládají návrhy kupní ceny; i nejvyšší cena může vyhrát, jde-li o zajímavou nabídku
TYPY AUKCÍ
 • ELEKTRONICKÁ AUKCE = aukce jsou realizovány online
 • FYZICKÁ AUKCE = nabídky jsou uskutečňovány přímo na místě aukce buď osobně účastníkem aukce, nebo v zastoupení
ZÚČASTNĚNÉ STRANY
 • ZADAVATEL AUKCE
  • PRODÁVAJÍCÍ = osoba, zaregistrovaná v databázi provozovatele portálu, která má zájem o zpeněžení věci či převoditelného majetkového práva prostřednictvím aukce
  • KUPUJÍCÍ = osoba, zaregistrovaná v databázi provozovatele portálu, která má zájme o nabytí vlastnictví věci či převoditelného majetkového práva internetovou aukcí za pokud možno nejvýhodnějších podmínek
 • ÚČASTNÍK AUKCE = osoba, zaregistrovaná v databázi provozovatele portálu, která má zájem účastnit se internetových aukcí a je vázána limity uvedenými ve vyhlášení aukce (minimální výše aukční nabídky, lhůta pro uzavření kupní smlouvy, způsob placení, apod.)
PŘEDMĚT AUKCE = předmětem aukce mohou být nemovitosti, věci movité, nebo převoditelná majetková práva

NELZE BÝT PŘEDMĚTEM AUKCE = věci propagandistického charakteru, sloužící k podněcování nenávisti proti jiným rasám, národnostem, nebo skupinám obyvatel, drogy a přístroje sloužící k výrobě či užívání drog, dětskou pornografii, zbraně a střelivo, výbušniny a trhaviny, nebezpečné chemikálie, zejména pokud jsou v neoznačených obalech, zboží, jehož koupě a prodej porušuje práva k duševnímu vlastnictví třetích osob, zejména k ochranným známkám, patentům, vynálezům, chráněným průmyslovým a užitným vzorům, padělky s výjimkou případ, kdy se jedná o specifické sběratelské předměty, zboží vyloučené z oběhu z jiných důvodů, komponenty jaderných zařízení a radioaktivní látky chráněné rostliny a živočichy, jakož i výrobky a přípravky z těl chráněných živočichů a rostlin, lidské orgány, preparáty a deriváty, embrya a klony buněk, léky a zdravotnické preparáty, obchodování s nimiž je právními předpisy omezeno, zejména léky

MINIMÁLNÍ PŘÍHOZ = částka s předem stanovenou výší, o kterou se zvyšuje nové podání oproti poslednímu

AUKČNÍ ŘÁD = Více zde.

Dražba

forma obchodování se zbožím či službami, při němž cena není předem stanovena, ale určí se během dražby v soutěži, kdy je zboží či služba licitátorem, tj. předsedajícím dražbě, přiklepnuta tomu, kdo nabídl nejlepší cenu

LICITÁTOR = fyzická osoba, která je oprávněna činit jménem a na účet dražebníka úkony při dražbě, tedy zahajuje dražbu, učiní výzvu, sleduje průběh podání a uděluje příklep

PŘÍKLEP = úkon provedený licitátorem spočívající v klepnutí kladívka, čímž dochází za stanovených podmínek k přechodu vlastnického práva

ÚČASTNÍCI DRAŽBY
 • NAVRHOVATEL = osoba, která je majitelem draženého předmětu, nebo uplatňující pohledávku spadající pod zástavní právo
 • DRAŽEBNÍK = živnostensky oprávněná osoba k organizování veřejných dražeb
 • DRAŽITEL = uživatel splňující podmínky účasti v dražbě a mající právo činit podání
 • DRAŽITEL S PŘEDKUPNÍM PRÁVEM = dražitel, který prokázal své předkupní právo k předmětu dražby; v systému je označen červenými písmeny "PP" před svým uživatelským jménem
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ = registrace do systému elektronických dražeb a přihláška k účasti na dražbě, který obsahuje identifikační údaje a čestné prohlášení žadatele, že:
 • Identifikační údaje jsou úplné a pravdivé;
 • je plně způsobilý provádět úkony ve veřejných dražbách a k právním úkonům, resp. způsobilý jednat za danou právnickou osobu
 • souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se zpracováním veškerých svých osobních údajů a jejich využitím provozovatelem v souvislosti s prováděním aukcí v systému
 • v případě změny identifikačních údajů tyto bezodkladně oznámí provozovateli
 • seznámil se s platným dražebním řádem, souhlasí s ním a zavazuje se jej dodržovat
 • v případě registrace do dražby jako dražitel:
  • se předem seznámil se všemi uveřejněnými informacemi o dražbě
  • se zavazuje řádně a včas uhradit dražební jistotu
  • prohlašuje, že není osobou vyloučenou z dražby
 • užitím prostředků k úhradě dražební jistoty a případnému zaplacení ceny dosažené vydražením nedochází k legalizaci výnosů z trestné činnosti ve smyslu § 3 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • v případě, že dojde ke změně výše uvedených skutečností, se nebude účastnit žádné dražby v systému a bezodkladně tyto změny oznámí provozovateli
NEJNIŽŠÍ PODDÁNÍ = "vyvolávací cena" - minimální částka v Kč stanovená v dražební vyhlášce

MINIMÁLNÍ PŘÍHOZ = částka s předem stanovenou výší, o kterou se zvyšuje nové podání oproti poslednímu

DRAŽEBNÍ JISTOTA = stanovená částka, kterou musí účastník složit před dražbou, slouží k zajištění případných budoucích závazků

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA = dokument, jímž dražebník oznámí a vyhlásí dražbu

DRAŽBA DOBROVOLNÁ A NEDOBROVOLNÁ = dobrovolná dražba se koná z vůle vlastníka předmětu, nedobrovolná vychází z právního nařízení, které uděluje věřiteli právo vymáhat své pohledávky

DRAŽEBNÍ ŘÁD = Více zde.