Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 33 aukcí | 197 dražeb | 7 veřejných zakázek

Registrace


* povinné položky

-/


Všeobecné podmínky pro užívání serveru www.drazebnisin.cz

Tyto podmínky upravují užívání serveru www.drazebnisin.cz třetími stranami.

Server www.drazebnisin.cz (dále jen "servery") jsou majetkem společnosti OKNOREALIT s. r. o., IČ 286 14 992, se sídlem Žerotínovo nám. 641/15, Přerov I-Město, 750 02  Přerov, zapsané v oddílu C, vložce 44556, obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, která je současně i jeho provozovatelem. Jakékoli užívání obsahu nebo části obsahu serverů pro jiné účely než osobní potřeby, jsou zakázány. Zejména je zakázáno kopírování, publikování a šíření ostatními formami, bez předchozího písemného souhlasu provozovatele. Rovněž je zakázáno činit jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru portálu. Výjimku tvoří pouze zásahy smluvních partnerů prostřednictvím služeb poskytovaných provozovatelem do databázových částí portálu.

Zadavatelé reklamy a dražebníci, kteří využívají služeb serverů, prohlašují, že jsou držiteli příslušných živnostenských listů a oprávnění pro výkon služeb a činností, které zveřejňují prostřednictvím serverů. Současně prohlašují, že jsou oprávněni tyto údaje zveřejňovat.

Zadavatelé reklamy a dražebníci, kteří využívají služeb serverů, prohlašují, že jsou si vědomi, že na serverech nesmí zveřejňovat žádné informace textové ani obrazové, které by odporovaly Českému právnímu řádu, případně by obsahovaly prvky odporující dobrým mravům nebo prvky klamavé reklamy.

Objednavatelé služeb nabízených provozovatelem prohlašují, že se seznámili s rozsahem těchto služeb, akceptují jejich cenu a platební podmínky. Souhlasí se zveřejněním zadaných údajů a informací a jsou si vědomi, že za obsah, pravdivost a aktuálnost nesou plnou odpovědnost. Zadavatelé reklamy prohlašují, že se seznámili s formami a podmínkami zveřejnění reklamy, souhlasí se zveřejněním jimi zadaných údajů a informací a současně jsou si vědomi, že nesou za tyto údaje a informace plnou odpovědnost.

Provozovatel nenese odpovědnost za pravdivost, aktuálnost, správnost a úplnost zveřejněných údajů a informací.

Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob zveřejněnou na serverech.

Provozovatel neodpovídá za obsah www stránek dostupných prostřednictvím serverů. Rovněž neodpovídá za závazky provozovatelů a osob, které nabízejí služby na takovýchto www stránkách.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu stránek ze serverů. Zejména si vyhrazuje právo odstranit, bez předchozího upozornění zadavatele informací a reklamy a bez finanční náhrady, informace a reklamu, která neodpovídá Českému právnímu řádu, případně obsahuje-li prvky povahy odporující dobrým mravům či klamavé reklamy.

Každý uživatel serverů bere na vědomí, že servery užívá dobrovolně a na vlastní riziko. Uživatelé využívající bezplatných služeb poskytovaných provozovatelem prohlašují, že se seznámili s jejich rozsahem. V případě, že součástí jimi objednané služby je zasílání e-mailových zpráv, souhlasí s jejich zasíláním.

Každý uživatel serverů bere na vědomí, že provozovatel neodpovídá za výpadek serverů. Výpadkem serverů se rozumí stav, kdy z technických důvodů nebudou servery funkční tak, aby mohly v plném rozsahu poskytovat veškeré nabízené služby, pokud tento stav nebyl zaviněn samotným provozovatelem. V případě, že k výpadku serverů dojde v průběhu elektronické aukce nebo elektronické veřejné dražby, konané na serverech, bude tato aukce, resp. dražba zrušena a bude vypsána nová aukce, resp. nová dražba v náhradním termínu. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé výpadkem serverů. Provozovatel se zavazuje odstranit výpadek serverů v nejbližším možném termínu.

Tyto podmínky provozovatele všichni uživatelé serverů bez výhrad akceptují.

V Přerově dne 18.6.2013

OKNOREALIT s. r. o.
JUDr. Igor Jusko, jednatel