Na našem serveru se úspěšně inzerovalo: 33 aukcí | 197 dražeb | 7 veřejných zakázek

Dražba RD s dvěma bytovými jednotkami v obci Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou

Evid. číslo: DE1931

Do začátku dražby zbývá:

obnovit ručně

Účastnit se e-dražby

Datum začátku:
Aktuální čas:
Poslední refresh stránky:
Evidenční číslo dražby:
Nejnižší podání:
Mnimální příhoz:

28.05.2024 10:00:00

20:50:21
DE1931
2 720 000 Kč
10 000 KčDražebník/vyhlašovatel:
Radek Zahradník - Olomoucký kraj, Přerov
Fyzická osoba
Tel: 777751867
kontaktovat www.ebond.czDražba RD s dvěma bytovými jednotkami v obci Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou
Dražba RD s dvěma bytovými jednotkami v obci Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou Dražba RD s dvěma bytovými jednotkami v obci Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou Dražba RD s dvěma bytovými jednotkami v obci Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou Dražba RD s dvěma bytovými jednotkami v obci Velké Meziříčí, okr. Žďár nad Sázavou Dražba RD s dvěma bytovými jednotkami v obci Velké Meziříčí, okr. Žďár nad SázavouPopis:

A.
• pozemek parc. č. 2345 – druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
výměra: 158 m2, jehož součástí je stavba Velké Meziříčí, č.p. 788, rod. dům

zapsané u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí, katastrální území Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou, obec Velké Meziříčí,
na listu vlastnictví č. 7413.

B.
• bytová jednotka č. 788/1 – způsob využití: byt, typ jednotky: obč. z.,
vymezena v pozemku parc. č. 2345, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Velké Meziříčí, č.p. 788, rod. dům, LV 7413
• podíl na společných částech nemovitosti o velikosti 1/2
zapsané u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí, katastrální území Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou, obec Velké Meziříčí,
na listu vlastnictví č. 7414.

Zadavatel prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy na výše uvedených nemovitých věcech A. a B., váznou tato věcná břemena:
- Věcné břemeno (podle listiny)
- právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na pozemku
- právo zřídit, mít a udržovat na pozemku potřebné obslužné zařízení,
- právo provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění,
- rozsah věcného břemene vymezuje geometrický plán č. 4183-1563/2013.
Oprávnění pro: EG.D, a.s., IČ: 28085400Lidická 1873/36, Černé Pole
Povinnost k: Parcela: 2345
Listina:
Smlouva o zřízení věcného břemene – úplatná č. NM-014330026266/007 ze dne 15.7.2015, právní účinky k zápisu k okamžiku 11.8.2015 09:48:48, zápis proveden dne 2.9.2015.

C.
• bytová jednotka č. 788/2 – způsob využití: byt, typ jednotky: obč. z.,
vymezena v pozemku parc. č. 2345, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Velké Meziříčí, č.p. 788, rod. dům, LV 7413
• podíl na společných částech nemovitosti o velikosti ½

zapsané u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí, katastrální území Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou, obec Velké Meziříčí,
na listu vlastnictví č. 7414.

D.
• pozemek parc. č. 2346 – druh pozemku: zahrada, výměra: 265 m2

zapsané u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí, katastrální území Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou, obec Velké Meziříčí,
na listu vlastnictví č. 1650.
Výše uvedené nemovité věci zadavatel nabyl na základě Kupní smlouvy ze dne 24.1.2022, právní účinky zápisu k okamžiku 4.3.2022 10:45:37, zápis proveden den 29.3.2022. Je tudíž jejich výlučným vlastníkem.
Zadavatel prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu dražby vázla zástavní práva, další věcná břemena, exekuce či nájmy, a že k předmětu dražby nejsou nařízeny žádné výkony rozhodnutí ani na nich neváznou žádné jiné právní vady, které by mohly omezovat budoucího vlastníka ve výkonu jeho vlastnických práv.

Nemovitost je obývána třetími osobami, které mají povinnost se z nemovitosti. bezodkladně vystěhovat.

Dražebník negarantuje možnost fyzické prohlídky nemovitosti z důvodu, že nejsou k dispozici klíče od nemovitosti.
Popis předmětu dražby:
Jedná se o řadový RD z obou stran sousedící s dalšími domy. Je z poloviny podsklepený, stáří domu je cca 90 let. Dům je nezateplený, střecha je sedlová krytá taškou, výměna byla provedena v r. 2011. Okna jsou původní, dřevěná, Poslední větší rekonstrukce domu byla provedena v r.1986. V domě se nacházejí dvě bytové jednotky o dispozicích 2+1 a 3+1, celková podlahová plocha je 140 m2. Přístup k domu je zajištěn z veřejné komunikace.
Zahrada o výměře 265 m2 je situována za pozemkem parc. č. 2345, na ktré je postavena stavba č.p. 788. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha B
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Doba prohlídek předmětu dražby:
Prohlídka předmětu dražby se uskuteční po dohodě s dražebníkem (kontakty v záhlaví této vyhlášky). Místo setkání zájemců o prohlídku bude před rodinným domem na adrese Nábřeží 788/19, 594 01 Velké Meziříčí.
Prohlídku bude zajišťovat a konkrétní informace na místě poskytne dražebník nebo jím pověřená osoba.

Cena předmětu dražby, minimální příhoz:
Cena předmětu dražby A. B. C. byla zjištěna „Odborným vyjádřením k tržní hodnotě“ ze dne 9.2.2022 Znalecké společnosti s.r.o., IČ: 29042054, Palackého 715/5, 110 00 Praha 1., která ocenila předmět dražby A. B. C. na částku 2,800.000,- Kč a cena předmětu dražby D. byla zjištěna „Odborným vyjádřením k tržní hodnotě“ ze dne 6.3.2024 Znalecké společnosti s.r.o., IČ: 29042054, Palackého 715/5, 110 00 Praha 1., která ocenila předmět dražby D. na částku 400.000,- Kč.
Celková cena předmětu dražby činí 3,200.000,- Kč…………………………….……. slovy: třimilionydvěstětisíckorunčeských.

Nejnižší podání činí: 2,720.000,- Kč, slovy: dvamilionysedmsetdvacettisíckorunčeských
Stanovený minimální příhoz: 10.000,- Kč, slovy: desettisíckorunčeských

Dražební jistota: 200.000,- Kč, slovy: dvěstětisíckorunčeských.

Vyvolávací cena:
Odhadní cena:
Min. příhoz:
Jistota:
1.prohlídka:
2.prohlídka:
Forma prodeje:
Kategorie:
Kraj:
Okres:
Město:
Městká část/obec:

2 720 000 Kč
3 200 000 Kč
10 000 Kč
200 000 Kč
dohodou
dohodou
dražby - elektronická / dobrovolná
Nemovitosti - Domy a vily
Vysočina
Žďár nad Sázavou
Velké Meziříčí
Velké MeziříčíDokumenty:
Dražební vyhláška Znalecký posudek 1931_registracni-formular-s-1771-drazby…